Slik søker du om plass

For å få plass må du eller fullmaktshaver søke om helse- og omsorgstenester. 

Søknad om helse og omsorgstenester.pdf

Kven kan søke?

Personar som har behov for:

 • observasjon, utredning, behandling og oppfylging
 • å få kartlagt funksjonsnivå og ressurser
 • opptrening i dagliglivets funksjoner
 • omsorg ved livets slutt 

Andre hjelpetiltak skal vera utprøvd og/eller vurdert, for eksempel:

 • hjelp fra familie, nettverk eller andre frivillige tiltak
 • trygghetsskapande tiltak som tryggleiksalarm eller andre velferdsteknologiske løysinger
 • tilpasning av bustad eller alternativt butilbod
 • oppstart av eller auka helse- og omsorgstenester i heimen.

Type opphald

Ordinært korttidsopphald

Målet med opphaldet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at ein gjenvinn funksjon og kan koma tilbake til eigen heim. Tilbodet kan vera rullerande, det vil sei at du vekselvis bur heime og på sjukeheim.

Rehabiliteringsopphald

Målet med opphaldet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at ein kan koma raskt tilbake til eigen heim.
Avdelinga har styrka bemanning på fysioterapi, ergoterapi og legetenester.

Avlastningsopphald

Målet med opphaldet er å avlaste pårørande. Tilbodet kan vera rullerande, det vil sei at du vekselvis bur heime og på sjukeheim.

Opphald i lindrande eining

Tilbod til alvorleg sjuke og døande pasientar. Formålet er å gi lindrande behandling, pleie og omsorg

Kva koster det?

 • Pris pr. døgn er kr. 175,- og dag/natt opphald kostar kr. 95,-. Desse satsane blir regulert kvart år.
 • Avlastningsopphald er vederlagsfritt.
 • I samsvar med forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011, § 4

Klage

Vedtaket skal innehalde orientering om klagemulighet

 • Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7
 • For lovpålagte tenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikkje lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.
 • Fristen for klage er 4 veker etter at vedkommende fekk eller burde ha fått tilstrekkelwg kunnskap til å fremja ei klage.