Avgrensing av planområdet
I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 9/8 og 13/2 m.fl. i Åseral kommune.
Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Eiendomsforhold
De største delene av planområdet ligger på gnr./bnr. 9/8 og 13/2
Øvrige eiendommer: 9/5, 9/7, 9/18, 9/19, 9/25, 9/549, 13/54, 101/36, 101/37
Festetomter:
9/7/330, 9/8/335, 9/8/337-339, 9/8/341-355, 9/8/358-364, 3/8/909, 13/2/406-413, 13/2/551-
555, 13/2/902, 13/2/905, 13/2/906

Målet med planarbeidet
Målet med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse (forretning-overnatting), legge til rette for veg, vann og avløp til eksisterende hytter, regulere veg
fra Heddersvegen til sørenden av planområdet, samt regulere skiløypetrasé for Bjørnen-løypa innenfor planområdet.

Avgrensing av formål vil bli justert i forbindelse med planarbeidet. Det vil også bli vurdert å flytte på deler av næringsarealet.

Planarbeidet utføres av Simon Stulien Plan på vegne av Bortelid Drift og Utvikling AS.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte
Området omfattes av kommunedelplan for Bortelid, 2006-2030, og er primært avsatt til fritidsbebyggelse. Deler av området er også avsatt til LNF, parkering og næring.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Åseral kommune 05.07.2021 og kommunen anbefaler oppstart av planarbeider. Det ble samtidig klart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale
Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området.
Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/ grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet
Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 13.09.2021 til:
Simon Stulien Plan v/ Simon Stulien
Logndalsvegen 6, 4540 Åseral
simonstulien.plan@gmail.com

Vedlegg
Kart som viser planområdets utstrekning