I Noreg blir barnehagane drive etter lov om barnehager og rammeplan for barnehagar. Der det ikkje er gitt dispensasjon skal dei i utgangspunktet ha ein dagleg leiar med barnefagleg eller pedagogisk utdanning. Pedagogiske leiarar må ha førskulelærarutdanning.

Etter barnehagelova sin føremålsparagraf skal barnehagen blant anna ivaretake barna sine behov for omsorg og leik, fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

 

KOMMUNALE BARNEHAGER

I Åseral har vi én kommunal barnehage.
Kommunen driv eit omfattende generelt barnehagetilbud, men er også ansvarlig for å tilrettelegge for barn med funksjonshemminger. 
Åseral barnehage sin hjemmeside

 

PRIVATE BARNEHAGER

Private aktører kan drive barnehage i kommunen gitt at visse vilkår oppfyllast og at søknadar innvilgast. Informasjon om drift av privat barnehage fås på førespurnad. Det er ingen private barnehagar i Åseral i dag.