• På framsida
  • Varsling / kunngjering
  • Kulturnytt
  • Andre nyhende

Tilskot til kulturarbeid

22.09.2014

Tilskot til kulturarbeid

Alle som driv frivillig kulturarbeid i Åseral kommune kan søkje om midlar.Oppvekst og Kulturutvalet har 40.000,- til fordeling. SØKNADSSKJEMA Søknad...

Les mer...

SMIL - søknadsfrist 20.09.2014

18.09.2014

SMIL - søknadsfrist 20.09.2014

Ein har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014. SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”...

Les mer...

Felles planressurs – ei god investering

16.09.2014

Felles planressurs – ei god investering

Vi har fått meir enn forventa ut av fellesstillinga av planarbeidet, seier ordførarane i kommunane Åseral, Audnedal og Hægebostad i Vest-Agder. Samarb...

Les mer...

Utlysing: Lindesnesregionens kulturstipend for 2014

11.09.2014

Utlysing: Lindesnesregionens kulturstipend for 2014

Kulturstipendene for Lindesnesregionen skal i høst deles ut for tredje gang. Søknadsfrist for stipendene er 1. oktober.BeskrivelseLindesnesregionens k...

Les mer...

Rypejakta er i gong

11.09.2014

Rypejakta er i gong! Hovudinntrykket etter taksering av fire områdar i Agder er at rypebestanden etter fleire dårlige år er betre, slik at mang...

Les mer...

Informasjonmøte om den nye forvaltningsplanen for SVR 24. september

08.09.2014

I veke 38-39 vert det orienteringsmøte i alle fire kommunane i Vest-Agder om høyringsutkastet til ny forvaltingsplan for SVR. Alf Odden som er tilsett...

Les mer...

Seminar om «Vilkårsrevisjonar i villreinens rike»

29.08.2014

Seminar om «Vilkårsrevisjonar i villreinens rike»

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) og Villreinnemnda for Setesdalsområdet arrangerer tysdag 23. september...

Les mer...

Offisiell opning av Åseral idrettspark

28.08.2014

Offisiell opning av Åseral idrettspark

Åseral kommune og Åseral idrettslag har gleda av å invitere til ei offisiell markering og opning av Idrettsparken i Bordalen. Program: -Ordføraren ...

Les mer...

Innbyding til folkemøte

28.08.2014

Innbyding til folkemøte

Måndag 8. september kl. 18.00 i fleirbrukshallen (gamle gymsal) vert det skipa til folkemøte. Møtet vert halden i samband med utarbeiding av ny samf...

Les mer...

Tematur til Velifjeddet

19.08.2014

Tematur til Velifjeddet

  Åseral kommune i samarbeid med Åseral beitelag arrangerer tematur til Velifjeddet fredag 29.august 2014.  

Les mer...

Naturlostur til Lordehytta

19.08.2014

Naturlostur til Lordehytta

Fyrstkommande sundag, 24. august er det tid for årets seinsommartur til den storslåtte og populære Lordehytta i Åseral (Ho stod ferdig bygd av Lord Ed...

Les mer...

SMIL – ekstra søknadsomgong

19.08.2014

SMIL – ekstra søknadsomgong

  Ein har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014. SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landb...

Les mer...

Få hjelp til å søke regionalt miljøtilskudd elektronisk!

18.08.2014

Få hjelp til å søke regionalt miljøtilskudd elektronisk!

Fristen for å søke regionalt miljøtilskudd i landbruket er 20. august. Søker du elektronisk i år kan du gjenbruke karttegningene fra i fjor.Trenger ...

Les mer...

Informasjon frå NAV:

15.08.2014

Informasjon frå NAV:

Åseral kommune har fått tildelt midler fra husbanken til:Tilskudd til tilpasningTilskudd til etableringSøknadsfrist: 15.09.2014.Henvendelse til NAV Ås...

Les mer...

Ny bestilling av husnummerskilt!

13.08.2014

Ny bestilling av husnummerskilt!

Vi tilbyr nå ein ny runde for dei som ikkje har fått tak i husnummerskilt. Hugs at det er huseigar si plikt å setje opp nummerskilt som oppgitt i brev...

Les mer...

Aksjon sunn matglede

11.08.2014

Aksjon sunn matglede

Åseral bygdekvinnelag inviterar spedbarnsforeldre til eit 4 timars kurs den 16. august i korleis ein kan lage god og rimeleg mat til dei aller mi...

Les mer...

Tilbod til alle fyrstegongsfødande

05.08.2014

Tilbod til alle fyrstegongsfødande

Kurset «Godt samliv» er eit tilbud til alle som har fått 1. barn. Kurset er interkommunalt og blir på Askeladden i Eiken torsdag 6 november og 20 nove...

Les mer...

Senking av vasstand i Skjerkevatn

01.08.2014

Agder Energi Vannkraft skal kartlegge bunnforholdene iSkjerkevatn for å kunne detaljplanlegge byggingen av de nye dammene, samt ryddeområdet for event...

Les mer...

Fastsetjing av namn på 24 adresseparsellar og 2 vegar i Åseral

24.07.2014

Fastsetjing av namn på 24 adresseparsellar og 2 vegar i Åseral

Som ein del av adressearbeidet har vi nå delt inn heieområda i 24 adresseparsellar. Vi har og 2 vegar vi ønskjer namn på. Inndelinga kan du sjå på ved...

Les mer...

NY utlysing av brøyterode 1 (Bortelid) og rode 4 (Kyrkjebygd)

16.07.2014

NY utlysing av brøyterode 1 (Bortelid) og rode 4 (Kyrkjebygd)

Dokumentasjonsdokument kan hentast på www.doffin.no eller lastast ned her på kommunen si heimeside. Kan og fåast på servicekontoret. Frist for an...

Les mer...

Tilskot til kulturarbeid

Alle som driv frivillig kulturarbeid i Åseral kommune kan søkje om midlar.
Oppvekst og Kulturutvalet har 40.000,- til fordeling.

pdfSØKNADSSKJEMA

Søknadsfrist: 15. oktober 2014

Sendes til: Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral

NB! Søknader som er poststempla etter fristen vil ikkje bli handsama

SMIL - søknadsfrist 20.09.2014

smil ordningaEin har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014.

SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”. Føremålet med ordninga er å ta vare på  natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet.  Om du har tenkt å til dømes rydde ein gamal sti, restaurere eldre bygningar, gjerde inn og stelle gamal kulturmark eller liknande, så kan du få tilskot.

Det må søkjast på eige søknadsskjema. Du kan laste det ned sjølv på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema eller få det hos kommunen.

For å kunne søkja må du vera registrert i enhetsregisteret. Dette betyr at til dømes registrerte grunneigarlag kan søkje. Aktive gardbrukarar som søkjer om produksjonstilskot må i tillegg ha miljøplan trinn 2. Ta kontakt om du har spørsmål.

Det er utarbeidd strategi og retningsliner for SMIL – arbeidet i Åseral. Lenkje til desse dokumenta finn du her:

pdfRetningsliner_for_prioritering_av_søknader_-_SMIL-søknader_-_Aseral_kommune.pdf

SMIL_STRATEGI_FOR_ASERAL_KOMMUNE.pdf

Frist for søknad er sett til 20.september.

Felles planressurs – ei god investering

plannleggingVi har fått meir enn forventa ut av fellesstillinga av planarbeidet, seier ordførarane i kommunane Åseral, Audnedal og Hægebostad i Vest-Agder. Samarbeidet har styrka kommunane sin kompetanse, og ført til auka utviklingskapasitet innan samfunnsplanlegging. • Les heile saka om planressurs på www.distriktssenteret.no

Utlysing: Lindesnesregionens kulturstipend for 2014

Kulturstipendene for Lindesnesregionen skal i høst deles ut for tredje gang. Søknadsfrist for stipendene er 1. oktober.


Beskrivelse
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen.

Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet.

Det skal hvert år deles ut fire stipender, hver på kr. 25.000,-. Det gis stipend til søkere som faller innenfor det utvidete kulturbegrep, igjen delt inn i disse fire hovedkategoriene: kunst, musikk, idrett og åpen klasse.

Stipendene er rettet mot både ungdom og voksne.

Målgruppe
Enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger som er bosatt i/har tilholdssted i Lindesnesregionen.

Saksbehandling
Utforming av søknad
Stipendet annonseres i media med link til elektronisk skjema, på de kommunale nettsidene og på nettsiden til Lindesnesregionen. Søknadene må være mottatt av Lindesnesregionen senest 1. oktober.
Søker skal oppgi hvordan stipendet er tenkt benyttet. Stipendet skal ikke brukes til å dekke ordinær drift.

Søknaden skal inneholde CV med relevant utdanning og erfaring. Husk å oppgi kontonummer.
Den som har utfylt skjemaet er ansvarlig for at søknadens opplysninger er korrekte.

Innsending av søknad
Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema. Søknader som mottas etter søknadsfristens utløp vil ikke bli behandlet.

Klikk her for å gå til det elektroniske søknadsskjemaet.

Behandling og tildeling av søknad
Søknadene behandles av regionalt kulturforum, og utdeles innen utgangen av kalenderåret.

Mottakerne vil bli kontaktet før utdelingen med formelt brev med nærmere informasjon om utdelingen.

Nærmere informasjon
Nærmere opplysninger om kulturstipendet og utfylling av søknadsskjema kan dere få ved å kontakte kulturkontorene i de fem kommunene i Lindesnesregionen: Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral eller ved å kontakte daglig leder i Lindesnesregionen, Dagfinn Lauvsland (www.lindesnesregionen.no).

Søknadsfrist
1. oktober.

Naturlostur til Lordehytta

Fyrstkommande sundag, 24. august er det tid for årets seinsommartur til den storslåtte og populære Lordehytta i Åseral (Ho stod ferdig bygd av Lord Edward Salvesen i 1912)!

Oppmøte 08:30 ved Røysland. Bålkaffi, historier og eventuelt bading i Vivatn ved turmålet. Hugs godt fottøy:-)

Meir info finn du her: Naturlostur 2014

 

Fylkesmannens tilsyn med helsestasjons- og skulehelsetenesta

Tidleg i juni hadde Åseral kommune tilsyn frå Fylkesmannen. Tilsynet omfatta områda helsestasjon- og skulehelsetenesta. Vi har motteke førebels rapport frå Fylkesmannen. pdfHer kan du lese dokumentet

Takk til kommunen

lamVi vil få takke Åseral Kommune for all bevilging av tilskot til landbruket/ ny giv i sauehald. Dette viser at kommunen ynskjer å satse på landbruket.
Tusen takk. Helsing - Åseral sau og geit/ Åseral beite og sankelag.

next
prev

Åseral frå lufta