Det mest sentrale spørsmålet i forbindelse med den framtidige utnyttelsen av tomta er kor mykje, hvis noko, av bygningsmassane som skal bevarast. Bruken av eksisterande og ny bygningsmasse må også sjåast i samanheng med øvrig offentleg bebygging i Kyrkjebygd.

Mulighetsstudiet tek for seg 3 alternativ, med ulik tilnærming til riving av bygg:
Alternativ 1: All eksisterende bygningsmasse bevares
Alternativ 2: Oppas Hus bevares. Svensstova og tilbygget/ lagerbygget rives
Alternativ 3: Alt rives

Det må presiserast at dette er teikningar som ikkje går ned på detaljnivå, kun dei grove linjene.
Viktig er det også å forstå kva som meines med BEVARING. Dette betyr ikkje at eksisterande bygg berre skal "pussast opp", men hovudsak er at ein bevarer utsjånaden på fasader (i sær ut mot vegen)
Kva dei ulike bygga skal innehalda er heller ikkje konkretisert.
Skissene står Simon Stulien og Torstein Vehusheia-Trollvegg bak.

Til spørjeundersøkinga