Skriftstørrelse

Prisliste 2019

 

Prisliste for Åseral kommune 2019
Alle prisar er inkludert mva med mindre anna er opplyst. 


  BESKRIVING AV TENESTA


PRIS

 
Faktureringsgebyr for fakturaer under kr. 500. Gjeld berre for planområde 100 og 500. 
Vert nytta dersom kunden har høve til å betale kontant, men avstår frå dette.  69,-
Purregebyr = 1/10 av innkassosats lov av 13.05 88 Nr 26 Innkassoloven 
Rente ved for sein betaling i medhald av lov av 17.12.76 - Fastsettast av finansdepartementet 
  


PLANOMRÅDE 100 


ÅSDØLEN
Årsabonnement utlandet  535,-
Årsabonnement for utanbygdsbuande 325,-
Annonse: 1/1 side  2 780,-
Annonse: 2/3 side  2 160,-
Annonse: 1/2 side  1 650,-
Annonse: 1/4 side  1 030,-
Andre storleikar - pris i høve til 1/2 side 
Rubrikkannonser: (inntil 1 spalte x 4 cm)  155,-
Ingen tillegg for farge. Prisane føreset levering av ferdig materiale i pdf-format 
Arbeid med annonse per time (minimumsgebyr kr. 100,-)  546,-
  

DIVERSE OPPDRAG:
Foto/film oppdrag - per time  875,-
Skriveoppdrag samt vigsel utanom vanleg standard - per time  546,-
Minimumsgebyr  100,-
  
Leigeprisar i kommunale næringsbygg vert forhandla i kvart einskild høve 
  

Privat leige av kommunale bygg/lokale: 
Grendehus (Kylland og Lognavatn)  0,-
Grendehus (Kylland og Lognavatn) Utanbygdsbuande per arrangement  2 000,-
Fleirbrukshus: Fleirbrukshall per arrangement (gratis for Åseral IL)  2 000,-
Fleirbrukshus: Fleirbrukshall på timebasis (inntil 3 timar trening)  0,-
Fleirbrukshus: Symjehall per arrangement  2 000,-
Fleirbrukshus: Symjehall (inntil 3 timar) 0,-
Fleirbrukshus: Kantine med kjøkken (ikkje skulekjøkken) per arrangement  750,-
Fleirbrukshus: Gamal gymsal per arrangement  750,-
Møterom Rådhus, Logna og Monn - per arrangement (Ingen privat leige i opningstida til rådhuset)  750,-
Ingen utleige i fleirbrukshuset i skuletida. Dersom fast aktivitet vert flytt frå fleirbrukshall til andre lokale på grunn av mangel på plass, er det satsar for hallen som er gjeldande. 
  

Minne Kultursenter: 
Inngangspengar - Vaksne  60,-
Inngangspengar - Honnør  40,-
Inngangspengar - Barn og ungdom under 20 år  0,-
Årskort - Vaksne  215,-
Årskort - Honnør  135,-
Omvisning i arbeidstida (pris per omvisar)  865,-
Omvisning utanom arbeidstida (pris per omvisar)  1 550,-
Omvisning - skuleklassar og barnehagar  0,-
Utleige av lokale per arrangement  2 000,-

For lag og foreiningar i Åseral er det gratis å nytte lokala på Minne på timebasis dersom dette let seg gjere.
Ved behov for bemanning lønast dette etter sats jmf. prislista per time om ikkje anna er avtalt. 

Ved utleige av kommunale lokale (alle) til inntektsgjevande arrangement vert pris avtalt i kvart tilfelle. 

Manglande rydding og reinhald vert fakturert per time arbeid i ettertid. Gjeld ALLE kommunale lokale.  546,-
  

Leige av PA anlegg (høgtalarar mm.) 
Enkelt anlegg med høgtalar og mikrofon per dag (føreset utlevering og opplæring i kontortida).  525,-
  

Erstatningspriser bibliotek: 
Ødelagt/bortkome materiale utlånt skuleelev  50,-
Ødelagt/bortkome materiale utlånt vaksne  Verdi 
Utlån til andre bibliotek  410,-
Ved fjernlån vil erstatning vere i høve til utlånande bibliotek 
  

Leigepriser per månad i personalbustader v/nyinnflytting: 
* Kvernhusvegen 29  5 547,-
* Kvernhusvegen 31  5 547,-
* Kvernhusvegen 33a  5 547,-
* Kvernhusvegen 33b  5 547,-
* Grokleiv 24 - gnr.4/bnr.79  5 547,-
* Grokleiv 26 - gnr.4/bnr.87  6 020,-
* inkl. innlagt fiber med TV og internett 
For leigetakarar som ikkje er tilsett i kommunen vert husleiga i Kvernhusvegen kr. 1.000,- høgare per mnd. 
 

Avgifter sal og skjenkeløyver (priser per januar 2019): 
Avgift på sal av alkoholholdig vare blir berekna på grunnlag av føresegner til alkohollova.
Minimumsgebyr for skjenking p.t. kr.5200,- per år.
Minimumsgebyr for sal p.t. kr. 1 660,- per år.
Ambulerande løyve: Gebyr kr. 370,00 per løyve (jf. § 6-2 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk) 

Sal:
- 0,21 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,58 kr per varelister for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:
- 0,48 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,26 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,16 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
Enkeltløyve:
- Kr 1000,- for arrangement med opptil 100 gjester.
- Kr 2500,- for arrangement med over 100 gjester. 

  

Avlegging av etablerarprøve(priser per januar 2018): 
Avlegging av etablerarprøve for serveringsverksemder, sal- og skjenkeløyve for alkohol. Beløpet skal innbetalast før prøven vert teken (jf. § 5-6 i forskrift om omsetning av alko- holholdig drikk)  400,-
  

Interkommunal musikk- og kulturskule: 
Soloundervisning per skuleår  3 665,- 
Gruppeundervisning per skuleår  3 486,- 
Kommunen dekker 30 % av utgiftene per elev samt 50 % søskenmoderasjon. 
  


PLANOMRÅDE 200


Barnehagesatsar


Åseral kommune fylgjer Staten sine satsar, endrast fortløpande etter staten sine satsar. Det blir gitt reduksjon for dei som kjem under inntektsgrensa jamfør sentralt fastsete reglar i forskrift om foreldrebetaling vedteke 17.04.15 med endringar frå 1.08.16. Det blir gitt søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr.3 og øvrige. 

Barnehage, 100 % plass (5 dagar per veke), per månad  2 990,- 
Barnehage, 80 % plass (4 dagar per veke), per månad  2 392,- 
Barnehage, 60 % plass (3 dagar per veke), per månad  1 794,- 
Barnehage, 40 % plass (2 dagar per veke), per månad  1 196,- 
  
Kjøp av ekstra plass einskilddagar  159,-
  
Barnehage, kostpengar 100 % plass (5 dagar per veke), per månad  315,-
Barnehage, kostpengar 80 % plass (4 dagar per veke), per månad  252,-
Barnehage, kostpengar 60 % plass (3 dagar per veke), per månad  189,-
Barnehage, kostpengar 40 % plass (2 dagar per veke), per månad  126,-
  

SFO-satsar
SFO, per time  31,-
Matpenger per dag'  13,-
 

Skulelunsj
Kostpengar, ein dag i veka, pris per semester (1/2 skuleår)  *
Kostpengar, to dagar i veka, per semester (1/2 skuleår)  *
 
Erstatning ved skade/tap av utstyr, jf. skulens trivselsreglement  *
Erstatningsansvar for bøker, materiell og småinventar blir fastsett etter skadeomfang, maksbeløp per ting  *
Elev-PC - eigen avtale med føresette vert underteikna ved tildeling. Maksbeløp, jf. erstat- ningslova § 1-2, 1. og 2. ledd  *
Omfattande øydelegging/hærverk vert meldt til politiet og ev. erstatning blir fastsett av andre instansar.
 
Norskkurs for deltakarar/elevar utan rett og plikt
* Kveldskurs - 4 undervisningstimar per veke, pris per månad (materiell kjem i tillegg)  *
* Minimum 5 deltakarar per semester før oppstart av kveldskurs  *
Inntil 4 undervisningstimar per veke saman med ordinær vaksenopplæring (dagtid), pris per månad (materiell kjem i tillegg)  *
Meir enn 5 undervisningstimar per veke saman med ordinær vaksenopplæring (dagtid), pris per månad (materiell kjem i tillegg)
  


PLANOMRÅDE 300


Husleige 
Husleige per mnd. Bordalsbakken  5 490,- 
Husleige per mnd. Austrud  6 151,- 
* Husleige per mnd. Våkårdalen, stor leilighet  7 144,- 
* Husleige per mnd. Våkårdalen, lita leilighet  4 497,- 
* Kvernhusvegen 4  5 547,- 
* Kvernhusvegen 6  5 547,- 
* inkl. innlagt fiber med TV og internett 
  

Leigeprisar per månad i flyktningebustadar v/nyinnflytting 
*Kvernhusvegen 24 - gnr. 3, bnr. 107  6 097,- 
*Kvernhusvegen 31 - gnr. 3, bnr. 107  6 097,- 
Ljoslandsvegen 70 - gnr. 3, bnr. 80  6 041,- 
*inkl. innlagt fiber med TV og internett 
*alle kommunale bustader - ved vatnforbruk over 150m3, må bebuar betale for overskytande beløp 
  

Måltid 
Middag  59,-
Frokost/kveldsmat  30,-
Alle måltid   115,-
  
Utleverte måltid: 
Middag   88,-
  

Tryggleiksalarm: 
1 års abonnement  3 000,-
Leige per mnd  250,-
  

Institusjon: 
Institusjonsopphald vert regulert av statleg føresegn 
Korttidsopphald, pris per døgn  * 
Dag-/nattopphald, pris per dag/natt  * 
  

Heimetenester:jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10
0 - 2 G    mnd/time  * 
2 - 3 G    mnd/time  * 
3 - 4 G    mnd/time  * 
4 - 5 G    mnd/time  * 
Over 5 G   mnd/time  * 
G per 01.05.17 = 93 634 
  

Diverse vaktmeistertenester:
0 - 2 G, per time  205,-
> 2 G, per time  321,-
  

Aktivitetssenteret:
Middag inkludert kaffe  95,-
Kaffi og vaflar  32,-
  

Eigeandelar som del av frikortgrunnlaget på legekontoret jamfør legeforeningen.no
(alle prisar er gjeldande i tidsromet 1/7-2017 - 30/6-2018):
  Vanlig/ Spesialist
Konsultasjon hos lege  155,- / 204,- 
Sjukebesøk dagtid  211,- / 261,- 
Enkel pasientkontakt, førespurnad, rådgjeving ved frammøte   56,-
Tillegg for taking av ulike prøver   56,-
  

Eigeandelar som IKKJE er ein del av frikortgrunnlaget på legekontoret
(alle prisar er gjeldande i tidsromet 1/7-2017 - 30/6-2018): 
Utskrift av journal  85,-
Tillegg for konsultasjon for pasient utanfor fastlegeordninga 114,-
  

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: 
Gynekologisk undersøking  62,-
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkle sårskift   93,-
Katetisering, mindre kirugiske inngrep  131,-
  

Større kirugiske inngrep, større sårskift mm.
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips m.m.  Etter kostnad 
Manglande frammøte til bestilt time (avbestillt seinare enn 24 timar før time)  155,-
Førarkortattest  500,-
Offshoreattest 1 600,-
  
Frisklivssentral, eigenandel for 3 månader 250,-
   


PLANOMRÅDE 500

 
Handsamingsgebyr etter jordlova, jf. forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.
§ 2, (pris per okt. 2017)
2 000,- 
Handsamingsgebyr etter konsesjonslova, jf. forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling
m.m. § 2, (pris per okt. 2017)
5 000,- 
  

Avløpsavgifter:
Tilkoplingsavgift 46 239,-
Abonnementsgebyr fastbuande 2 011,-
Abonnementsgebyr hytteeining 3 519,-
* Forbruksavgift per m3  47,-
Gebyr for kommunalt tilsyn av privat avløpsanlegg jf. forurensingsforskriften § 12-2 blir rekna etter medgått tid, per time 1 055,-
  

Vassavgifter:
Tilkoplingsavgift 46 239,-
Abonnementsgebyr fastbuande 1 097,-
Abonnementsgebyr hytteeining 1 920,-
* Forbruksavgift per m3  27,54
Målarleige 407,-
* Stipulert forbruk 1,75 m3 vann/avløp for kvar m2 bruksareal 
  

Feie- og kontrollavgift:
Per pipeløp 341,-
Administrasjonsavgift  45,-
  

Private reguleringsforslag/bebyggelsesplanforslag:
1 Handsamingsgebyr: 
Handsaming av planar på inntil 10 daa (avg.fritt) 48 400,-
Tillegg per påbegynt daa over 10 daa (avg.fritt)  800,-
Følgjande reguleringsformål skal ikkje takast med ved utrekning av gebyr: Friområde, landbruksområde, spesialområde for bevaring, friluftsområde, naturvernområde eller vegetasjonssoner 
  
2 Endring av reguleringsplan, vesentleg endring jamfør pbl. § 12-14 
For handsaming av private forslag til endring av reguleringsplan er gebyret det samme som i pkt. 1. 
  
3 Endring av reguleringsplan, mindre vesentlig endring jamfør pbl. § 12-14 
Handsaming av private forslag om mindre vesentleg endring (avg.fritt) 17 400,-
  

Byggjesaksgebyr:
Alle gebyr vert dei same uavhengig om vedtaket inneber løyve eller avslag, eller om tiltaket ikkje kjem til ut- føring. Det skal ikkje betalast gebyr for klagesaker Gebyret vert utrekna etter dei satsane som gjeld den dagen søknaden vert journalført. Mva. vert ikkje berekna. 
  

Byggjesaksgebyr:
Eittrinnssøknad, jf. pbl. § 20-3 (avg.fritt) 9 800,-
Trinnvis søknadshands. jf. pbl. § 20-3 (avg.fritt) 12 500,-
Tiltak jamfør pbl. § 20-4 (avg.fritt) 4 000,-
For bygningar med meir enn 1 bueining, tillegg per bueining (avg.fritt) 3 120,-
Handsaming av dispensasjonssaker jf. pbl. § 19 (For byggesaker kjem vanleg gebyr i tillegg) (avg.fritt) 10 000,-
Handsaming av dispensasjonssaker jf. pbl. § 19 etter kommuneplanen for frådelte eller bebygde tomter (For byggesaker kjem vanleg gebyr i tillegg) (avg.fritt) 5 000,-
Handsaming av  nye driftshytter utanfor verneområdet (avg.fritt) 7 300,-
Gebyr for sakshandsaming som ikkje kan reknast ut etter satsane ovafor, skal reknast ut etter medgått tid etter følgjande timesats (avg.fritt) 1 000,-
Byggjesaksgebyr for påkopling til offentleg VA. Utvendig stikkledning. 2 200,-
Byggjesaksgebyr for påkopling til offentleg VA. Innvendig røyrleggararbeid. 1 100,-
Frådeling av tomt etter kommune(del)plan. 4 810,-
Frådeling av tomt i regulerte felt (avg.fritt) 2 650,-
  

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lova § 32, forskriften § 16) er fastsett som følgjande:
1.1 Oppretting av matrikkeleining:
1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn 
areal frå 0-500 m2   (avg.fritt) 14 000,-
areal frå 501-2000 m2 (avg.fritt) 16 000,-
areal frå 2001 m2 auke per påbegynt daa (avg.fritt) 1 000,-
Ved samtidig oppmåling av 2 eller fleire tilgrensande tomter som er rekvirert av same rekvirent, blir det gjeve ein reduksjon i pris på 10 % av gebyret per tomt: 
  
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
areal frå 0-500 m2 (avg.fritt)  14 000,-
areal frå 501-2000 m2 (avg.fritt)  16 000,-
areal frå 2001 m2 -auke per påbegynt daa (avg.fritt)  1 000,-
Dersom matrikuleringen blir gjennomført utan oppmålingsforretning, eller at oppmåls- foretninga blir gjennomført utan merking og måling (§ 42 i matrikkelforskrifta) (avg.fritt)  5 700,-
  
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon 
Gebyr for oppmåling av uteareal per eigarseksjon 
areal frå 0-50 m2 (avg.fritt) 7 000,-
areal frå 51-250 m2 (avg.fritt) 8 000,-
areal frå 251-2000 m2 (avg.fritt) 9 000,-
areal frå 2001 m2 - auke per påbegynt daa (avg.fritt) 1 000,-
  
1.1.4 Oppretting av anleggseigedom 
Gebyr som for oppretting av grunneigedom 
volum frå 0-2000 m3 (avg.fritt) 22 100,-
volum frå 2001 m3 - auke per påbegynt 1000 m3 (avg.fritt) 1 470,-
  
1.1.5 Regisrering av jordsameige 
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige fakturert etter medgått tid (avg.fritt) 
  

1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning:
Dette kjem i tillegg til ordinært oppmålingsgebyr (avg.fritt) 3 500,-
  
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 
Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før ho er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan fullførast, blir sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1 og 1.2 
  

1.3 Grensejustering:
1.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedommar justerast med inntil 5 % av eigedommens areal (maksimalgrensa er sett til 500 m²). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedommens areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklassar gjelde. 
areal frå 0 – 250 m² (avg.fritt) 9 000,-
areal frå 251 – 500 m² (avg.fritt) 10 000,-
  
1.3.2 Anleggseigedom 
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensa blir sett til 1000 m³ 
volum frå 0 – 250 m³ (avg.fritt) 8 700,-
volum frå 251 – 1000 m³ (avg.fritt) 9 900,-
  

1.4 Arealoverføring: 
1.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift.
Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål. 
areal frå 0-250 m2 (avg.fritt) 9 000,-
areal frå 251-500 m2 (avg.fritt) 10 000,-
arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører ein auke av gebyret på  1 000,-
  
1.4.2 Anleggseigedom 
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining.  Volum kan kun overførast til ei matrikkeleining dersom vilkårå for sammenføying er til stades.  Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengende volum 
volum frå 0-250 m3 (avg.fritt) 9 060,-
volum frå 251-500 m3 (avg.fritt)  10 300,-
volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 medfører ein auke av gebyret på (avg.fritt)  1 300,-
  

1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:
For inntil 2 punkt (avg.fritt) 5 000,-
For overskytande grensepunkt, per punkt (avg.fritt)  500,-
  

1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettar: 
For inntil 2 punkt (avg.fritt) 6 000,-
For overskytande grensepunkt, per punkt (avg.fritt) 1 000,-
Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid (avg.fritt) 
  

1.7 Privat grenseavtale:
For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde (avg.fritt) 7 600,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde (avg.fritt) 1 300,-
Billegaste alternativ for rekvirent skal veljast 
Alternativt kan gebyr fastsetjast etter medgått tid (avg.fritt) 
  

1.8 Punktfeste: 
Punktfeste (avg.fritt) 5 000,-
  

1.9 Betalingstidspunkt:
Kommunen vedtek om gebyret skal krevjast inn forskots- eller etterskotsvis. 
  

1.10 Forandringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka: 
Gjer rekvirenten under sakas gang forandringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, blir likevel gebyret opprettholdt. 
  

1.11 Utsteding av matrikkelbrev, jf. matrikkelforskriften § 16: 
Matrikkelbrev inntil 10 sider (avg.fritt)  175,-
Matrikkelbrev over 10 sider (avg.fritt)  350,-
  

1.12 Timepris for arbeid etter matrikkellova: 
For alt arbeid som ikkje kan reknast etter ovanforståande faste satsar blir det rekna timepris på (avg.fritt) 1 000,-
  

1.13 Seksjonering, jf. eigarseksjonslova: 
Seksjonering   (avg.fritt) 5 150,-
  

1.14 Tinglysningsgebyr, jf. tinglysingslova § 12b: 
Tinglysningsgebyr (Følgjer Statens kartverk sine satsar) (avg.fritt), pris per okt. 2017  525,-
  

1.15 Grensemerker: 
Grensemerker per stk.  69,30
BESKRIVING AV TENESTA  2 019,-
  

Brøyteavgift: 
For brøyting av private vegar betalast: 
<75 m (Berre i spesielle høve) 4 286,-
75-150 m 5 287,-
150-350 m 6 870,-
>350 m vil bli handsama i kvar einskild høve 
  

Tomteprisar inkludert påkopling vatn og kloakk: 
Grokleiv 2 (avg.fritt) 100 000,-
Grokleiv 3 (avg.fritt)  100 000,-
Kylland (avg.fritt)  100 000,-
Lognavatn 1 (avg.fritt)  100 000,-
Stabakka Nord - eige vedtak: 17/19 i sak: 2017/229. (50% på denne prisen fram til 01.05.2019)» (avg.fritt)  100 000,-
  
Næringstomter Toddemonen og attverande tomter på Aurebekk - per m2 inntil 2000 m2, kr per m2  75,-
Areal frå 2000 m2 og over, kr per m2  150,-
Alle utgifter innanfor tomtegrense er kjøpars ansvar. Det same er utgifter til oppmåling, kartforretning, avgift for tilkopling til VA og eventuelle andre avgifter og gebyr. Verksemder kan alternativt få høve til å feste tomter. Årleg festeavgift blir sett til 5 % av den til ei kvar tid gjeldande tomtepris. 
  

Maskinar: 
Traktor (per time inkl. førar)   998,-
Utsetting av brøytestikker m/traktor, stikkemaskin og hjelpemann  1 722,-
Utsetting av brøytestikker m/traktor og stikkemaskin  1 171,-
Minigravar (per time inkl. førar)  879,-
Lensepumpe - 1. fase, per dag  295,-
Lensepumpe - 3. fase, per dag  502,-
Bensinborehammer, per dag  597,-
Høytrykksspyling ledningsnett per time/inkl. personell 1 289,-
  

Tekniske tenester: 
Ingeniør m/oppmålingsutstyr per time  1 500,-
Andre ingeniørtenester per time  1 000,-
Leige av GPS-utstyr  500,-
Arbeidarar/fagarbeidarar per time  551,-
Reinhaldsteneste per time. Ved større jobber gjeld eigne priser  551,-
  

Meklarpakke: 
Meglarpakke, utlevering av opplysningar i samband med eigarskifte mm.  1 580,-
  

Urimelege gebyr:
Dersom gebyret åpenbart er urimeleg i høve til dei prinsippa som er lagt til grunn, det arbeidet og dei kostnadene kommunen har hatt - kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gitt fullmakt, av eige tiltak fastsette eit pas- sande gebyr. Fullmaktshaver kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngjeve søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr. 

Lenke til HÅR  (Hægebostad & Åseral renovasjonsselskap): www.har-renovasjon.no

Vedteke i kommunestyret 13.12.2018

  • Last updated on .
Åseral kommune