Skriftstørrelse

Hopp til her

Eining for økonomi og personal

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen er direkte underlagt rådmannen og består av eining for service, reiseliv og kultur og eining for økonomi og personal.


ØKONOMISJEF

Rune Hole Nilsen
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 958 69 270


PERSONAL- OG ORGANISASJONSLEIAR

Ellen Ubostad Haaland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 900 45 127


ØKONOMIKONTORET

Økonomikontoret har ansvar for kommunens økonomiforvaltning, budsjett og rekneskap. Kontoret føretek lønsutbetalingar, bokfører alle ut- og innbetalingar, samt innfordring av kommunale krav. Andre oppgåver å bistå avdelingane ved budsjett- og rekneskap samt drive opplæring i økonomistyring.


SKATTEOPPKREVJAREN

Skatteoppkrevjaren er ein del av økonomikontoret. Denne krev inn skatt og avgifter frå innbyggjarar og næringsdrivande i kommunen.


PERSONALKONTORET

Personalkontoret har ansvar for personalfagleg rådgjeving, intern leiaropplæring, og personalpolitisk utvikling.

Personal- og organisasjonsleiar har overordna ansvar for kommunen sine arbeidsmarknadstiltak og lærlingar. Vidare har Personal- og organisasjonsleiar ansvar for at kommunen har ei effektiv organisering, overordna ansvar for IA arbeid og kvalitetsarbeid/internkontroll/HMS-system, kontakt mot verneteneste og  tillitsvalde, samt utvikling av kommunen sitt kvalitetssystem.
Innkjøpskoordinering for kommunen ligg til Personalkontoret.

  • Last updated on .
Åseral kommune