Skriftstørrelse

Eigedomsskatt i Åseral

Åseral kommune har ikkje eigedomsskatt på bustad- og fritidseigedom.

Eigedomsskattelista for verk og bruk vert lagt ut på eigedomsskattekontoret i Åseral kommune i slutten av februar kvart år.

Klageadgang:

Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten jf. eigedomsskattelova kapittel 6.

Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Klagen sendes til:
Åseral kommune eigedomsskattekontoret, Gardsvegen 68, 4540 ÅSERAL 

  • Last updated on .
Åseral kommune