Skriftstørrelse

Støttekontakt

Tenesta skal leggja til rette for at personar som har behov for det, får ei aktiv og meiningsfylt fritid, og er retta mot den som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv, eller den som er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp.

 

FØREMÅLET MED TENESTA

- Individuell tilretteleggjing for at brukaren kan delta i ulike fritidsaktiviteter/tilbo
- Utvide brukaren sitt sosiale nettver
- Gje brukaren kontakt og støtte på eigne premisser

Tilbodet blir tildela etter søknad, og er eit gratis tilbod.

 

KRITERIER FOR TILDELING:

- Førebyggje/bryte ned sosial isolasjo
- Vedlikehald/meistring av sosial kompetanse

Du kan søkje sjølv, eller via lege, heimeteneste eller sjukehus.

Søknad om tenester
Sakshandsamar ved Psykisk helse vel ut støttekontakt saman med deg.

Link til tenestestandard

Åseral idrettslag
Mental helse
Bygdekvinnelag

Link til Frivilligsentralen

  • Last updated on .
Åseral kommune