Skriftstørrelse

Fysioterapi

Fysioterapi er ei klinisk og førebyggjande verksemd. Det er ei lovpålagd teneste. Fysioterapeutar har rett til å undersøkja og handsame utan henvisning frå lege eller anna helsepersonell. Frisklivssentralen ligg også under fysioterapeutane.

Åseral kommune har tilsett kommunal fysioterapeut i 50% stilling og to privatpraktiserande med 40% driftstilskot.

Den kommunale delen av fysioterpien har tett samarbeid med helsestasjon, skule, barnehage og pleie-omsorg og rehabiliteringstenesta.

Aktuelle fysioterapitenester i Åseral kommune:

- Rehabilitering etter sjukdom/skade
- Habilitering
- Tilrettelegging av heim, skule, barnehage og institusjon i samarbeid med hjelpemiddelansvarlig.
- Trening i basseng
- Trening i dagliglivets aktiviteter
- Gruppetrening

Fysioterapeuten held til i lokaler på Åseralsheimen, og er til stade på kvardagar.

Fysioterapeut Eirik Ulset tlf: 91 68 38 55

  • Last updated on .
Åseral kommune