Skriftstørrelse

Omsorgsbustad

Åseral kommune har 11 omsorgsbustader til disposisjon. Desse er i hovudsak reikna til dei som ikkje klarar seg heime med hjelp av heimetenestene.

Bur du i ei slik omsorgsleiligheit er du reikna som heimebuande, og dette utløyser same rettigheter som om du fekk tilbodet i eigen heim.

Ein oppmodar alle som bur i omsorgsleiligheit om å halda kosten sjølv, men det er mulighet til å kjøpa nokre eller alle måltid via Åseralsheimens kjøkken.

Pris:

Prislista finn du HER

Du søkjer på omsorgbustad via kommunens søknadsskjema:

Søknad om tenester

Lovar

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 8 ( Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv.)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

  • Last updated on .
Åseral kommune