Skriftstørrelse

Middagsutlevering

Utgreiing

Bur du heime og har problemer med å få lagd middag til deg sjølv, kan du få maten tilkjørt. Tilbodet kan bestå av varm middag som bringes hjem til deg ein eller flere dager i veka.

Heimesjukepleien er for tida ansvarlig for utkjøring. Det vil kun unntaksvis bli kjørt ut middag på heilagdager.

Målgruppe

Eldre eller funksjonshemmede som bor heime

Personer som har behov for tenesten. Det gjeld mellom anna ved underernæring / fare for dette, eller ved funksjonsnedsettelse som gjer det vanskelig å tilberede eigne måltider.

Kriterium/vilkår

Sjukdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Søker må være bosatt i Åseral kommune.

Pris for tenesta

Det koster 84 kroner pr. middag.

Lovar

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Tenesta er ikkje lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke eit hjelpebehov som gir rett på tenesta. I slike tilfelle ytes tenesta etter helse- og omsorgstenestelova.

Forskrifter

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Retningslinjer for tildeling av middagsombringing

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om å registrere alle søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester i et nasjonalt register, kalt IPLOS. Det innebærer blant anna ein funksjonsvurdering som ein del av grunnlaget for eventuelle vedtak. Søkjer har rett til innsyn i dokument i saka etter Forvaltningslovens § 18, første ledd. Sjå vedlegg, brosjyre.

Skjema

Søknad om teneste

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er nokon som søkjer for deg.

Søknaden sendes til

Åseral kommune
Gardsvegen 68
4540 Åseral

Eller på e-post:

Saksbehandling

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattas det eit vedtak. Vanlegvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse om det kan tenkas at du blir misfornøyd med vedtaket. Om begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Høve til å klage

Om du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar kva du er misfornøgd med og hvorfor du mener vedtaket bør endrast. om du treng veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Oppretthelder kommunen sin avgjørsles, blir saken sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følgje.

Kontaktinformasjon

Avdeling: Pleie, rehabilitering og omsorg
Epost:
Postadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Bordalsbakken 10, 4540 Åseral

  • Last updated on .
Åseral kommune