Skriftstørrelse

Langtidsopphald

Åseral kommune har ein sjukeheim: Åseralsheimen med 8 plassar for demente/somatisk sjuke.

Åseralsheimen har 8 heildøgns plassar som er tilpassa dei som er demente. Her blir gitt heildøgns pleie og omsorg til bebuarane, og dei har muligheit til å skjerme dei som treng det i sin situasjon.

Opphald på sjukeheim blir reikna ut etter størrelsen på stønaden din frå Nav, utenlandske pensjonar og formuen din. Viss du søkjer på ein langtidsplass kreves det at du har bustadsadresse i kommunen, men du kan og søka om å flytta hit. Då vil det bli tatt ei vurdering i «inntaksmøtet» som er tverrfagleg samansett av lege, fysioterapeut, sjukepleiar og leiar. Om du får avslag her, kan du anka avgjersla til helse og sosialutvalet i kommunen.

Når ein bur på sjukeheim skal eigenadelen dekka livsopphaldet ditt bortsett frå hygieniske artiklar, personlege ting som klede, ting til rom ol.

Besøksadresse og kontakt

Bordalsbakken 10, 4540 Åseral. Omsorgskontoret er open for henvendelse kvardagar mellom klokka 07.30 og 15.00. Kontakttelefon: 38 28 58 00.

Lovar

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 8( Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv.)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

Søknadsskjema

  • Last updated on .
Åseral kommune