Krav til søker

 • Alle kan henvende seg til psykologtenesten, både ungdom og foreldre som ønsker samtaler og veiledning. For born under 16 år vil oppfylging forutsette samtykke frå foreldrene.
 • Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt.
 • Ein kan ta kontakt via lege eller helsesøster, ringe oss direkte eller fylle ut ei henvisning og sende denne.
 • Dersom du tek kontakt via e-post, må du huske på å ikkje sende personopplysninger.

Kva koster det?

Psykologtenestene er gratis.

 

Målsetting

Målsetting for tenesten er å gi våre målgrupper:

 • tidleg hjelp til foreldre når dei er bekymra for bornets fungering eller situasjon
 • hjelp til avklaring ved bekymring for eigen psykisk helse og fungering
 • identifisering og behandling av lettare psykiske vansker
 • sikre tilgang til veiledning og konsultasjon hos psykolog for fagpersoner som arbeider med målgruppene

Tenester

 • råd og veiledning
 • avgrensa behandling/veiledning (1-8 samtaler)
 • undervisning om psykisk helse for samarbeidspartnere
 • hjelp til igangsetting og drift av helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen
 • samarbeid med andre hjelpeinstanser

Vanlige årsaker til at vi blir kontakta

 • nybakte foreldre som opplever tristhet/depresjon i samband med graviditet og fødsel
 • bekymring for små borns psykologiske utvikling, for eksempel urolighet, sinne, engstelighet, styringsvansker
 • bekymring for større born og ungdoms psykiske helse, for eksempel tristhet, nedstemthet, sinne, angst og fobier, problemer i forhold til venner eller familie, spørsmål knyttet til seksualitet og identitet