Hvilke rettigheter har du?

Åseral kommune er blant annet forpliktet til å informere deg om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvilke rettslige grunnlag vi har for å gjøre dette, hvor lenge opplysningene vil bli oppbevart, og hvem opplysningene eventuelt deles med.

20. juli 2018 trådte ny personvernlovgivning i kraft, ved at EUs personvernforordning GDPR ble innlemmet i norsk rett. Personvernforordningen stiller større krav til åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. 

Hvorfor behandler kommunen personopplysninger om deg?

Åseral kommune behandler personopplysninger blant annet for å kunne utføre lovpålagte oppgaver og tjenester, og for å kunne saksbehandle henvendelser fra deg. Når kommunen «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi innhenter opplysninger, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem. 

Dersom kommunen ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene og hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene (f.eks. ved spørreundersøkelser).

Hvilket rettslig grunnlag har kommunen til å behandle personopplysninger om deg?

 • Personopplysningsloven og Personvernforordningen (GDPR) regulerer adgangen til å behandle personopplysninger og dine rettigheter.
 • Arkivloven inneholder regler for hvordan dokumenter skal lagres, og når de skal til arkivinstitusjon.
 • Opplæringsloven har regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen.
 • Helseregisterloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn skal behandles, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.
 • Helse og omsorgstjenesteloven gir innbyggerne rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester.
 • Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unndras offentlighet.
 • Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet. Som part i en sak har du særskilte rettigheter.
 • Kommuneloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Barnevernloven
 • Sosialhelsetjenesteloven
 • Helsepersonelloven
 • Folketrygdloven
 • NAV-loven
 • Regnskapsloven
 • E-komloven

Hvor henter kommunen opplysninger fra?

Kommunen samler inn opplysninger du oppgir ved personlig oppmøte, telefon, e-post, brev eller når du benytter ulike elektroniske søknadsskjemaer.  

Kommunen innhenter også nødvendig personopplysninger om deg fra andre offentlige myndigheter eller registre, eksempelvis ligningsopplysninger eller andre opplysninger fra Skatteetaten, NAV eller Folkeregisteret.

Informasjonskapsler

Når du besøker vår nettside www.aseral.kommune.no samtykker du til at det samles inn informasjon ved hjelp av informasjonskapsler (cookies)

Den nye ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte "cookie paragrafen" (ekomloven §2-7b).

Informasjonskapsler blir brukt til personalisering, pålogging, språkstyring og for statistikk som brukes til forbedring av nettsidene.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.

Sosiale medier

Åseral kommune bruker Facebook og Instagram. Når vi velger å bruke disse kanalene blir vi bundet til deres vilkår for bruk av tjenestene. 

Når du deler innlegg eller gir kommentarer på sosiale medier, lagres informasjonen på det aktuelle stedet.

Et godt råd er å sette deg inn i personvernerklæringen du godtar. Deltakelse på kommunens sider i sosiale medier er frivillig.

Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

De vanligste personopplysningene Åseral kommune behandler er:

 • Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse
 • Opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap
 • Opplysninger om dine relasjoner til andre, eksempelvis navn på ektefelle, samboer, barn, sivilstatus
 • Helseopplysninger som diagnose og hvilke medisiner du bruker
 • Opplysninger knyttet til de tjenester som du som innbygger benytter, eksempelvis barnehage, skole, byggesak, renovasjon m.m.

Du kan lese mer om hva som regnes som personopplysninger på Datatilsynets nettsider.

Hvordan tar kommunen vare på dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil i hovedsak behandles i kommunens ulike IT-systemer. 

Det er bare ansatte med tjenstlig behov som har tilgang til IT-systemene og til bygningene der personopplysningene er lagret. Tekniske tiltak i form av viruskontroll, brannmur o.l skal hindre uvedkommende å få tilgang til din informasjon via datanettverket. Alle medarbeidere i kommunen er også underlagt taushetsplikt etter Forvaltningsloven.

Kommunen følger også Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (Normen)

Når og med hvem deler kommunen personopplysningene dine?

I noen tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til eksterne mottakere. Dette vil bli gjort når vi er forpliktet til det og mottaker kan for eksempel være NAV, sykehus og Utdanningsdirektoratet. 

Når dine personopplysninger behandles i IT-systemer som ligger hos ekstern leverandør, har kommunen databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen, og sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift. I noen tilfeller lagres leverandørenes data i et tredjeland. I slike tilfeller ser vi som behandlingsansvarlig til at det bare brukes land som EU-kommisjonen har uttalt er sikre.

Hvor lenge oppbevarer kommunen personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt, lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Åseral kommune ved kommunedirektøren er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Når du gir tilbakemelding via aseral.kommune.no

Åseral kommune innbyggere muligheten til å gi tilbakemelding på informasjon på denne nettsiden via en knapp i bunnen av siden. Her kan du sende inn en kommentar, samt gi karakterer. Du velger selv om du vil oppgi kontaktinformasjon i form av e-post. 

Din kommentar lagres i vårt system. Vi benytter denne informasjonen til å videreutvikle vår nettside, eller svare deg på dine spørsmål der det er mulig. 

Opplysninger du leverer fra deg på disse nettsidene

Våre elektroniske skjema leveres av ACOS. For å kunne benytte deg av disse skjemaene er du nødt til å samtykke til egen personvernerklæring. Alle data overføres kryptert mellom din datamaskin og ACOS sine servere. Sikkerhetsnivået er det samme som i de fleste nettbanker.

Innsyn i personopplysninger

Offentlighetsloven slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse.

Hvordan be om innsyn?

Du kan be om innsyn på følgende måte:

 • via digitalt skjema. Skjemaet finner du nede på siden under SKJEMA. Du identifiserer deg ved å logge deg inn via ID-porten. 
 • via brev. Du må vedlegge kopi av legitimasjon. 

Innsyn i postliste

Du bestiller innsyn i dokumenter via vår digitale løsning.

I din henvendelse må du opplyse om

 • Hvem innsynet gjelder: innsyn i personopplysninger om deg selv, eget barn under 15 år, eller på vegne av en annen person.
 • Fullmakt dersom du ber om innsyn på vegne av en annen person.
 • På hvilket område du ønsker innsyn, for eksempel opplysninger som gjelder barnehage, skole, helse eller andre tjenester i kommunen.
 • Dersom du ønsker kopi av opplysningene må du oppgi for hvilke tidsrom innsynet gjelder. 
 • Dine kontaktdetaljer. 

Behandlingstid

Offentlighetsloven slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse.

Kommunen skal behandle krav om innsyn i personopplysninger så raskt som mulig. Det betyr vanligvis innen 30 dager. Behandlingstiden kan forlenges med ytterligere 60 dager ved behov. Ved forsinkelse vil du bli informert.  

Hvis kravet om innsyn blir avslått skal vi vise til riktig bestemmelse for avslaget, og opplyse om klageadgang og klagefrist.

Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så fort som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

Informasjonssikkerhet

Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.
Vi sikrer at kun de som har et tjenestlig formål får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt følges dette grundig opp.

Du bør ikke sende sensitive opplysninger til kommunen i e-post eller vedlegg til e-post, men heller i vanlig brev, da slike e-poster kan overvåkes av tredjepart.