Kven kan søke?

 • Det må vera eit behov for tilrettelagt bustad
 • Behov for tilrettelagt hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven
 • Behov for å forebygge ytterligere funksjonssvikt
 • Den omsorgstrengande må bu i kommunen

Søknad om helse og omsorgstenester.pdf

Kva får du?

Leiligheten er bebuars private heim og kommunen kan tilby tenester som for eksempel: heimesjukepleie og praktisk bistand. Omsorgsbustadane har felles opphaldsrom som bebuarane kan nytta seg av dersom dei ønsker det.

Verdt å vita

 • Innvendig vedlikehald er bebuars ansvar. Dette gjeld for eksempel vindusvask og skifte av lyspærer.
 • Du må opplyse personalet om feil og mangler i leiligheten. Dei vil varsla vaktmester.
 • I nokon tilfelle kan personer tilknytta heimetenesta hjelpa.
 • Tildeling av tenesta blir individuelt vurdert

Klage

 • Eventuell klage sendes innen 3 veker fra mottatt vedtak
 • Det gjerast ei ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjerast, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket oppretthaldes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg