Du har rett til å klage ved hovudopptaket dersom du meiner det er begått ein sakshandsamingsfeil. Du kan også klage dersom du verken får ditt fyrste eller andre ønskje oppfylt. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. 

Dersom kommunen etter ny handsaming finn ut at barnet ditt skulle hatt tilbod om den ønska plassen, skal det tilbys fyrste ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet har fått plass.

Dersom du ikkje får medhald, går saka vidare til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.