Innbyggarundersøkinga har tre hovudtema:

  • Kommunen sitt omdømme som tenesteytar
  • Kommunen som bustad
  • Tillit til lokaldemokratiet

Innbyggjarundersøkinga vil vere eit godt grunnlag for å lage mål og strategiar for dei neste 10 åra.

Undersøkinga tek om lag 10 minutt å gjennomføre. Undersøkinga er anonym.

Det vil og vere mogleg å kome med innspel og merknader direkte til forslag til kommuneplan når dokumenta kjem på høyring.