Åseral kommune ser på næringsutvikling som ein svært viktig del av kommunens arbeid. Difor løyver kommunestyret kvart år middel i budsjettet til næringsarbeid. Avdelinga arbeider både med generelle rammevilkår for næringsutvikling og med den einskilde bedrift eller nyetablerar som ønskjer å utvikle ein forretningsplan eller foreta investeringar for å utvikle verksemda vidare. Med generelle rammevilkår meines store og små tiltak som kan gjera det meir attraktivt å bu i Åseral og å etablera verksemd her.

I tillegg handsamar avdelinga lovsaker innafor landbruket slik som: jordlov, skoglov, konsesjonslov, lov om forpakting og viltlova.

I kvar valperiode vedtek kommunestyret kommunens næringsplan. Planen uttrykker kommunens målsettingar for næringsarbeidet og slår fast ulike tiltak som skal gjennomførast for å nå målsettingane.
  • Planarbeid tilhøyrande Plan- og bygningslova
  • Matrikkelarbeid, frådeling, oppmåling og kartnett-tenester
  • Byggesøknadar/saker som skal handsamast etter Plan- og bygningslova
  • Fagleg- og driftsansvar for det kommunale vatn- og avløpsanlegget
  • Private søknader om veg og avløp, tilskotsordning for nybygg
  • Større kommunale byggeprosjekt blir administrert og leia frå denne eininga
  • Kan levere CAD-tenester

Byggesak

Byggesakshandsamar: Bernt Elias Åsland 
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: bernt.elias.asland@aseral.kommune.no
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 909 12 732

Byggesakshandsamar: Martine Hunsbedt 
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: martine.hunsbedt@aseral.kommune.no 
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 473 33 149

Plan

Planleggjar: Kari Røynlid
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: kari.roynlid@aseral.kommune.no
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 901 29 245

Oppmåling/kart/GIS

Overingeniør: Odin Refsnes
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: odin.refsnes@aseral.kommune.no
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 976 48 330

Sakshandsamar: Martine Hunsbedt
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: martine.hunsbedt@aseral.kommune.no 
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 473 33 149

Prosjekt

Prosjektingeniør: Jan Oddvar Lineikro
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: jan.oddvar.lineikro@aseral.kommune.no
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 901 76 450

Vatn/avløp

Avdelingsingeniør: Hilde Stuestøl Berg
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: hilde.stuestol.berg@aseral.kommune.no
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 950 56 310

Jordbruk, skogbruk, fiske og vilt

Næringskonsulent: Ingunn Kile
Adresse: Gardsvegen 68, 4540  Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540  Åseral
E-post:ingunn.kile@aseral.kommune.no
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 945 29 891

Veterinær

Kommuneveterinær: Daniel Gotheim
Adresse: Hamranveien 20, 4580 Lyngdal
Besøksadresse: 
E-post : danielgotheim@hotmail.com
Mobiltelefon: 957 46 419

Næringssjef

Næringssjef: Øyvin Moltumyr
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: oyvin.moltumyr@aseral.kommune.no
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 911 36 483