Økonomikontoret har ansvar for kommunens økonomiforvaltning, budsjett og rekneskap. Kontoret føretek lønsutbetalingar, bokfører alle ut- og innbetalingar, samt innfordring av kommunale krav. Andre oppgåver å bistå avdelingane ved budsjett- og rekneskap samt drive opplæring i økonomistyring.

Skatteoppkrevjaren er ein del av økonomikontoret. Denne krev inn skatt og avgifter frå innbyggjarar og næringsdrivande i kommunen.