Eininga har ansvar for drift av vatn- og avlaupsanlegg, bygg, vegar, kyrkjegardar og parkar/grøntanlegg.

Kommunen har 6 vatn- og avlaupsdistrikt, 3 ligg i dei ulike hytteområda, samt Kyrkjebygd, Logna og Kylland. Eininga har drift- og fagansvar for desse. Vidare har eininga ansvar for drift- og vedlikehald av kommunale veger/bruer, idrottsanlegg, leikeplassar, parkar og kyrkjegardar. Alt vedlikehald av kommunale bygg ligg og til eininga. Eininga har budsjettansvar for brannberedskap, brannførebygging og feiing.