Priser og gebyrer 2021

Priser og gebyrer i Åseral kommune, 2021.
Vedteke av kommunestyret 17.12.2020

Planområde 300, Levekår

Husleige

Husleige
Husleige per mnd. Bordalsbakken 2 7615,-
Husleige per mnd Bordalsbakken 4 6615,-
Husleige per mnd Bordalsbakken 6 6115,-
   

*alle kommunale bustader - ved vatnforbruk over 150m3, må bebuar betale for overskytande beløp, jf husleigeavtale

Priser omsorgsbustader, per mnd

Priser omsorgsbustader, per mnd
Bordalsbakken 10, leilighet H0201til H0208 8000,-
Bordalsbakken 10, "Parken" 7500,-
I tillegg vil det kome ei utgift per månad per bustad som dekker straum, felleskostnader, kommunale avgifter, tv/internett og vask fellesareal 1000,-

 

Utleige av lokaler (per dag)

Priser for utleige av lokaler på nytt omsorgsbygg (per dag)
Aktivitetssenter 1000,-
Møterom 1000,-
Aktivitetssenter og møterom (eitt lokale) 1500,-

 

Måltid

Måltid
Middag 63,-
Frokost/kveldsmat 33,-
Alle måltid 121,-

 

Utleverte måltid

Utleverte måltid
Middag 93,-

 

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm
1 års abonnement 3143,-
Leige per mnd 265,-

 

Institusjon

Institusjon
Institusjonsopphald vert regulert av statleg føresegn
Korttidsopphald, pris per døgn      
Dag-/nattopphald, pris per dag/natt      

 

Heimetenester

Heimetenester:jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10
0 - 2 G mnd/time (kr. - 199 716) *
2 - 3 G mnd/time (kr. 199 717 - 299 574) *
3 - 4 G mnd/time (kr. 299 575 - 399 432) *
4 - 5 G mnd/time (kr. 399 433 - 499 290) *
Over 5 G mnd/time (kr. 499 291 - ) *
G per 01.05.20 = 101 351,-  

 

Aktivitetssenteret

Aktivitetssenteret
Middag inkludert kaffe 98,-
Kaffi og vaflar 33,-

 

Eigeandelar som del av frikortgrunnlaget på legekontoret jamfør legeforeningen.no

Eigeandelar som del av frikortgrunnlaget på legekontoret jamfør legeforeningen.no
(alle prisar er gjeldande i tidsromet 1/7-2020 - 30/6-2021):
  Vanlig Spesialist
Konsultasjon hos lege 160,- 212,-
Sjukebesøk dagtid 223,- 261,-
Enkel pasientkontakt, førespurnad, rådgjeving ved frammøte 58,-  
Tillegg for taking av ulike prøver 59,-  

 

Eigeandelar som IKKJE er ein del av frikortgrunnlaget på legekontoret

Eigeandelar som IKKJE er ein del av frikortgrunnlaget på legekontoret
(alle prisar er gjeldande i tidsromet 1/7-2017 - 30/6-2018):
Utskrift av journal 85,-
Tillegg for konsultasjon for pasient utanfor fastlegeordninga   
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
Gynekologisk undersøking  
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkle sårskift  
Katetisering, mindre kirugiske inngrep  
Større kirugiske inngrep, større sårskift mm.:
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips m.m.

Etter
kostnad

Manglande frammøte til bestilt time (avbestillt seinare enn 24 timar før time) 155,-
Førarkortattest 500,-
Offshoreattest 1600,-

 

Psykolog

Psykolog
Eigenandel konsultasjon 375,-

 

Helsestasjon

Helsestasjon
Utlån av brystpumpe, per månad 500,-

 

Frisklivssentral

Frisklivssentral, eigenandel for 3 månader 250,-

 

Planområde 500, Drift og utvikling

Handsamingsgebyr

Handsamingsgebyr
Jordlova:
Handsamingsgebyr etter jordlova, jf. forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m. § 2, (pris per okt. 2017)
2000,-
Konsesjonslova:
Handsamingsgebyr etter konsesjonslova, jf. forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m. § 2, (pris per okt. 2017)
5000,-

 

Avløpsavgifter

Avløpsavgifter
Tilkoplingsavgift 46 239,-
Abonnementsgebyr fastbuande 2188,-
Abonnementsgebyr hytteeining 3829,-
* Forbruksavgift per m3 51,64
Gebyr for kommunalt tilsyn av privat avløpsanlegg jf. forurensingsforskriften § 12-2 blir rekna etter medgått tid, per time 1117,-

 

Vassavgifter

Vassavgifter
Tilkoplingsavgift 46 239,-
Abonnementsgebyr fastbuande 1070,-
Abonnementsgebyr hytteeining 1873,-
* Forbruksavgift per m3 30,17
Målarleige 431,-
* Stipulert forbruk 1,75 m3 vann/avløp for kvar m2 bruksareal

 

Feie- og kontrollavgift

Feie- og kontrollavgift
Per pipeløp 420,-

 

Private reguleringsforslag/bebyggelsesplanforslag

Private reguleringsforslag/bebyggelsesplanforslag:
1 Handsamingsgebyr:
Handsaming av planar på inntil 10 daa (avg.fritt) 51 247,-
Tillegg per påbegynt daa over 10 daa (avg.fritt) 848,-
Følgjande reguleringsformål skal ikkje takast med ved utrekning av gebyr: Friområde, landbruksområde, spesialområde for bevaring, friluftsområde, naturvernområde eller vegetasjonssoner
 
2 Endring av reguleringsplan, vesentleg endring jamfør pbl. § 12-14
For handsaming av private forslag til endring av reguleringsplan er gebyret det samme som i pkt. 1.
 
3 Endring av reguleringsplan, mindre vesentlig endring jamfør pbl. § 12-14
Utviding av planområde med nye utbyggingsområde, KU, endring i både føresegner
og kart
28 000,-
Endring i gjeldande føresegner og kart 15 000,-
Mindre endringar kun i føresegner 5000,-

 

Byggesaksgebyr

Byggesaksgebyr
Alle gebyr vert dei same uavhengig om vedtaket inneber løyve eller avslag, eller om tiltaket ikkje kjem til utføring. Det skal ikkje betalast gebyr for klagesaker Gebyret vert utrekna etter dei satsane som gjeld den dagen søknaden vert journalført. Mva. vert ikkje berekna.
Eittrinnssøknad, jf. pbl. § 20-3 10800,-
Trinnvis søknadshands. jf. pbl. § 20-3 13800,-
Tiltak jf. pbl. § 20-4 4400,-
For bygningar med meir enn 1 bueining, tillegg per bueining 3500,-
Handsaming av dispensasjonssaker jf. pbl. § 19 (For byggesaker kjem vanleg gebyr i tillegg) 11000,-
Handsaming av dispensasjonssaker jf. pbl. § 19 etter kommuneplanen for frådelte eller bebygde tomter (For byggesaker kjem vanleg gebyr i tillegg) 5500,-
Handsaming av nye driftshytter utanfor verneområdet 8100,-
Gebyr for sakshandsaming som ikkje kan reknast ut etter satsane ovafor, skal reknast ut etter medgått tid etter følgjande timesats 1100,-
Byggjesaksgebyr for påkopling til offentleg VA. Utvendig stikkledning. 2400,-
Byggjesaksgebyr for påkopling til offentleg VA. Innvendig røyrleggararbeid. 1200,-
Frådeling av tomt etter kommune(del)plan. 5300,-
Frådeling av tomt i regulerte felt 3000,-

 

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven

1.1 Oppretting av matrikkeleining:

1.1 Oppretting av matrikkeleining:
1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn
areal frå 0-500 m2 (avg.fritt) 14000,-
areal frå 501-2000 m2 (avg.fritt) 16000,-
areal frå 2001 m2 auke per påbegynt daa (avg.fritt) 1000,-
Ved samtidig oppmåling av 2 eller fleire tilgrensande tomter som er rekvirert av same rekvirent, blir det gjeve ein reduksjon i pris på 10 % av gebyret per tomt.
 
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal frå 0-500 m2 (avg.fritt) 14000,-
areal frå 501-2000 m2 (avg.fritt) 16000,-
areal frå 2001 m2 -auke per påbegynt daa (avg.fritt) 1000,-
Dersom matrikuleringen blir gjennomført utan oppmålingsforretning, eller at oppmålsforetninga blir gjennomført utan merking og måling (§ 42 i matrikkelforskrifta) (avg.fritt) 5700,-
 
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal per eigarseksjon
areal frå 0-50 m2 (avg.fritt) 7000,-
areal frå 51-250 m2 (avg.fritt) 8000,-
areal frå 251-2000 m2 (avg.fritt) 9000,-
areal frå 2001 m2 - auke per påbegynt daa (avg.fritt) 1000,-
   
1.1.4 Oppretting av anleggseigedom
Gebyr som for oppretting av grunneigedom
volum frå 0-2000 m3 (avg.fritt) 22100,-
volum frå 2001 m3 - auke per påbegynt 1000 m3 (avg.fritt) 1470,-
   
1.1.5 Regisrering av jordsameige
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige fakturert etter medgått tid (avg.fritt)

 

1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning:
Dette kjem i tillegg til ordinært oppmålingsgebyr (avg.fritt) 3500,-
 
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før ho er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan fullførast, blir sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1 og 1.2

 

1.3 Grensejustering:

1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedommar justerast med inntil 5 % av eigedommens areal (maksimalgrensa er sett til 500 m²). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedommens areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklassar gjelde.
areal frå 0 – 250 m² (avg.fritt) 9000,-
areal frå 251 – 500 m² (avg.fritt) 10000,-
 
1.3.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensa blir sett til 1000 m³
volum frå 0 – 250 m³ (avg.fritt) 8700,-
volum frå 251 – 1000 m³ (avg.fritt) 9900,-

 

1.4 Arealoverføring

1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.
areal frå 0-250 m2 (avg.fritt) 9000,-
areal frå 251-500 m2 (avg.fritt) 10000,-
arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører ein auke av gebyret på 1000,-
 
1.4.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan kun overførast til ei matrikkeleining dersom vilkårå for sammenføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengende volum
volum frå 0-250 m3 (avg.fritt) 9 060,-
volum frå 251-500 m3 (avg.fritt) 10 300,-
volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 medfører ein auke av gebyret på (avg.fritt) 1 300,-

 

1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkt (avg.fritt) 5 000,-
For overskytande grensepunkt, per punkt (avg.fritt) 500,-

 

1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettar

1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettar:
For inntil 2 punkt (avg.fritt) 6 000,-
For overskytande grensepunkt, per punkt (avg.fritt) 1 000,-
Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid (avg.fritt)

 

1.7 Privat grenseavtale

1.7 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde (avg.fritt) 7 600,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde (avg.fritt) 1 300,-
Billegaste alternativ for rekvirent skal veljast
Alternativt kan gebyr fastsetjast etter medgått tid (avg.fritt)

 

1.8 Punktfeste

1.8 Punktfeste
Punktfeste (avg.fritt) 5 000,-

 

1.9 Betalingstidspunkt

1.9 Betalingstidspunkt:
Kommunen vedtek om gebyret skal krevjast inn forskots- eller etterskotsvis.

 

1.10 Forandringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka

1.10 Forandringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka
Gjer rekvirenten under sakas gang forandringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, blir likevel gebyret opprettholdt.

 

1.11 Utsteding av matrikkelbrev, jf. matrikkelforskriften § 16

1.11 Utsteding av matrikkelbrev, jf. matrikkelforskriften § 16
Matrikkelbrev inntil 10 sider (avg.fritt) 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider (avg.fritt) 350,-

 

1.12 Timepris for arbeid etter matrikkellova

1.12 Timepris for arbeid etter matrikkellova
For alt arbeid som ikkje kan reknast etter ovanforståande faste satsar blir det rekna timepris på (avg.fritt) 1 000,-

 

1.13 Seksjonering, jf. eigarseksjonslova

1.13 Seksjonering, jf. eigarseksjonslova
Seksjonering (avg.fritt) 5 150,-

 

1.14 Tinglysningsgebyr, jf. tinglysingslova § 12b

1.14 Tinglysningsgebyr, jf. tinglysingslova § 12b
Tinglysningsgebyr (Følgjer Statens kartverk sine satsar) (avg.fritt), pris per oktober 2020  540,-

 

1.15 Grensemerker

1.15 Grensemerker
Grensemerker per stk. 69,30

 

Brøyteavgift

Brøyteavgift
For brøyting av private vegar betalast:
<75 m (Berre i spesielle høve) 4 459,-
75-150 m 5 500,-
150-350 m 7 148,-
>350 m vil bli handsama i kvar einskild høve

 

Tomteprisar inkludert påkopling vatn og kloakk

Tomteprisar inkludert påkopling vatn og kloakk
Grokleiv 2 (avg.fritt) 100 000,-
Grokleiv 3 (avg.fritt) 100 000,-
Kylland (avg.fritt) 100 000,-
Lognavatn 1 (avg.fritt) 100 000,-
Stabakka Nord (avg.fritt) 100 000,-
Næringstomter Toddemonen og attverande tomter på Aurebekk - per m2 inntil 2000 m2, kr per m2  
Areal frå 2000 m2 og over, kr per m2  
Alle utgifter innanfor tomtegrense er kjøpars ansvar. Det same er utgifter til oppmåling, kartforretning, avgift for tilkopling til VA og eventuelle andre avgifter og gebyr. Verksemder kan alternativt få høve til å feste tomter. Årleg festeavgift blir sett til 5 % av den til ei kvar tid gjeldande tomtepris.

 

Maskinar

Maskinar
Traktor (per time inkl. førar) 1 042,-
Utsetting av brøytestikker m/traktor, stikkemaskin og hjelpemann 1 823,-
Utsetting av brøytestikker m/traktor og stikkemaskin 1 240,-
Minigravar (per time inkl. førar) 918,-
Lensepumpe - 1 fase, per dag 312,-
Lensepumpe - 3 fase, per dag 532,-
Bensinborehammer, per dag 631,-
Høytrykksspyling ledningsnett per time/inkl. personell 1 346,-

 

Tekniske tenester

Tekniske tenester
Ingeniør m/oppmålingsutstyr per time 1 590,-
Andre ingeniørtenester per time 1 060,-
Leige av GPS-utstyr 530,-
Arbeidarar/fagarbeidarar per time 585,-
Reinhaldsteneste per time. Ved større jobber gjeld eigne priser 585,-

 

Meklarpakke

Meklarpakke
Meglarpakke, utlevering av opplysningar i samband med eigarskifte mm.      1610,-

 

Urimelege gebyr

Urimelege gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimeleg i høve til dei prinsippa som er lagt til grunn, det arbeidet og dei kostnadene kommunen har hatt - kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gitt fullmakt, av eige tiltak fastsette eit passande gebyr. Fullmaktshaver kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngjeve søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr.

 

Renovasjon

Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap fakturerer renovasjon. 
For prisinfo, se har-renovasjon.no

Planområde 200, Oppvekst

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar
Åseral kommune fylgjer Staten sine satsar, endrast fortløpande etter staten sine satsar. Det blir gitt reduksjon for
dei som kjem under inntektsgrensa jamfør sentralt fastsete reglar i forskrift om foreldrebetaling vedteke 17.04.15
med endringar frå 1.08.19. Det blir gitt søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr.3 og øvrige.
Barnehage, 100 % plass (5 dagar per veke), per månad 3230,-
Barnehage, 80 % plass (4 dagar per veke), per månad 2584,-
Barnehage, 60 % plass (3 dagar per veke), per månad 1938,-
Barnehage, 40 % plass (2 dagar per veke), per månad 1292,-
Kjøp av ekstra plass einskilddagar 170,-
Barnehage, kostpengar 100 % plass (5 dagar per veke), per månad 336,-
Barnehage, kostpengar 80 % plass (4 dagar per veke), per månad 269,-
Barnehage, kostpengar 60 % plass (3 dagar per veke), per månad 202,-
Barnehage, kostpengar 40 % plass (2 dagar per veke), per månad 134,-

 

SFO-satsar

SFO-satsar
SFO, per time 31,-
Matpenger per dag 17,-

 

Skulelunsj

Skulelunsj
Kostpengar, ein dag i veka, pris per semester (1/2 skuleår) 430,-
Kostpengar, to dagar i veka, per semester (1/2 skuleår) 860,-

 

Erstatning ved skade/tap av utstyr, jf. skulens trivselsreglement

Erstatning ved skade/tap av utstyr, jf. skulens trivselsreglement
Erstatningsansvar for bøker, materiell og småinventar blir fastsett etter skadeomfang, maksbeløp per ting 300,-
Elev-PC - eigen avtale med føresette vert underteikna ved tildeling. Maksbeløp, jf. erstatningslova § 1-2, 1. og 2. ledd 5000,-
Omfattande øydelegging/hærverk vert meldt til politiet og ev. erstatning blir fastsett av andre instansar.  

 

Norskkurs for deltakarar/elevar utan rett og plikt

Norskkurs for deltakarar/elevar utan rett og plikt
* Kveldskurs - 4 undervisningstimar per veke, pris per månad (materiell kjem i tillegg)                613,-
* Minimum 5 deltakarar per semester før oppstart av kveldskurs  
Inntil 4 undervisningstimar per veke saman med ordinær vaksenopplæring (dagtid), pris per månad (materiell kjem i tillegg) 613,-
Meir enn 5 undervisningstimar per veke saman med ordinær vaksenopplæring (dagtid), pris per månad (materiell kjem i tillegg) 1425,-

 

Planområde 100, Rådmannen

 

Faktureringsgebyr

Faktureringsgebyr
Faktureringsgebyr for fakturaer under kr. 500. Gjeld berre for planområde 100 og 500.
Vert nytta dersom kunden har høve til å betale kontant, men avstår frå dette. 
Purregebyr = 1/10 av innkassosats lov av 13.05 88 Nr 26 Innkassoloven
Rente ved for sein betaling i medhald av lov av 17.12.76 - Fastsettast av finansdepartementet
70,-
 

Åsdølen

Åsdølen
Årsabonnement utlandet 540,-
Årsabonnement for utanbygdsbuande 330,-
Annonse: 1/1 side 2850,-
Annonse: 2/3 side 2250,-
Annonse: 1/2 side 1750,-
Annonse: 1/4 side 1150,-
Andre storleikar - pris i høve til 1/2 side
Rubrikkannonser: (inntil 1 spalte x 4 cm) 170,-
Ingen tillegg for farge. Prisane føreset levering av ferdig materiale i pdf-format
Arbeid med annonse per time (minimumsgebyr kr. 100,- ) 560,-

Diverse oppdrag

Diverse oppdrag
Foto/film oppdrag - per time 900,-
Skriveoppdrag samt vigsel utanom vanleg standard - per time 560,-
Minimumsgebyr 100,-

Leigepris kommunale næringsbygg

Kommunale næringsbygg
Leigeprisar i kommunale næringsbygg vert forhandla i kvart einskild høve.

 

Leigeprisar i kommunale næringsbygg vert forhandla i kvart einskild høve

Privat leige av kommunale bygg/lokale

Privat leige av kommunale bygg/lokale
Grendehus (Kylland og Lognavatn) 0,-
Grendehus (Kylland og Lognavatn) Utanbygdsbuande per arrangement 2100,-
Fleirbrukshus: Fleirbrukshall per arrangement (gratis for Åseral IL) 2100,-
Fleirbrukshus: Fleirbrukshall på timebasis (inntil 3 timar trening) 0,-
Fleirbrukshus: Symjehall per arrangement 2100,-
Fleirbrukshus: Symjehall (inntil 3 timar) 0,-
Fleirbrukshus: Kantine med kjøkken (ikkje skulekjøkken) per arrangement 800,-
Fleirbrukshus: Gamal gymsal per arrangement 800,-
Møterom Rådhus, Logna og Monn - per arrangement (Ingen privat leige i opningstida til rådhuset) 800,-
Ingen utleige i fleirbrukshuset i skuletida. Dersom fast aktivitet vert flytt frå fleirbrukshall til andre lokale på grunn av mangel på plass, er det satsar for hallen som er gjeldande.

 

Inntektsgjevande arrangement
Ved utleige av kommunale lokale (alle) til inntektsgjevande arrangement vert pris avtalt i kvart tilfelle.

 

Manglande rydding og reinhald
Manglande rydding og reinhald vert fakturert per time arbeid i ettertid. Gjeld ALLE kommunale lokale. 560,-

 

Minne kultursenter

Minne kultursenter
Inngangspengar vert berre teke ved arrangement  
Omvisning i arbeidstida (pris per omvisar) 900,-
Omvisning utanom arbeidstida (pris per omvisar) 1600,-
Omvisning - skuleklassar og barnehagar 0,-
Utleige av lokale per arrangement 2100,-
For lag og foreiningar i Åseral er det gratis å nytte lokala på Minne på timebasis dersom dette let seg gjere. Ved behov for bemanning lønast dette etter sats jmf. prislista per time om ikkje anna er avtalt.

 

Inntektsgjevande arrangement

Ved utleige av kommunale lokale (alle) til inntektsgjevande arrangement vert pris avtalt i kvart tilfelle.

 

Manglande rydding og reinhald
Manglande rydding og reinhald vert fakturert per time arbeid i ettertid. Gjeld ALLE kommunale lokale. 560,-
 

 

Leige av PA anlegg (høgtalarar mm)

Leige av PA anlegg (høgtalarar mm.)
Enkelt anlegg med høgtalar og mikrofon per dag (føreset utlevering og opplæring i kontortida). 560,-

 

Bibliotek

Erstatningspriser bibliotek
Ødelagt/bortkome materiale utlånt skuleelev 55,-
Ødelagt/bortkome materiale utlånt vaksne Verdi
Utlån til andre bibliotek 420,-
Ved fjernlån vil erstatning vere i høve til utlånande bibliotek

 

Leigepris per månad i personalbustader ved nyinnflytting

* Kvernhusvegen 29 5910,-
* Kvernhusvegen 31 5910,-
* Kvernhusvegen 33a 5910,-
* Kvernhusvegen 33b 5910,-
* Grokleiv 24 - gnr.4/bnr.79 5910,-
* Grokleiv 26 - gnr.4/bnr.87 6410,-
* inkl. innlagt fiber med TV og internett
For leigetakarar som er tilsett i kommunen vert husleiga i Kvernhusvegen redusert med kr. 1.000,- per mnd. (denne er skattepliktig)

 

Husleige

Husleige
* Husleige per mnd. Grokleiv 5 7615,-
* Husleige per mnd. Grokleiv 7 7615,-
* Husleige per mnd. Grokleiv 1 4790,-
* Husleige per mnd. Grokleiv 3 4790,-
* Kvernhusvegen 4 5910,-
* Kvernhusvegen 6 5910,-
* inkl. innlagt fiber med TV og internett

*alle kommunale bustader - ved vatnforbruk over 150m3, må bebuar betale for overskytande beløp, jf husleigeavtale

Leigeprisar flyktningebustadar

Leigeprisar per månad i flyktningebustadar v/nyinnflytting
*Kvernhusvegen 24 - gnr. 3, bnr. 107 6500,-
*Kvernhusvegen 31 - gnr. 3, bnr. 107 6500,-
Ljoslandsvegen 70 - gnr. 3, bnr. 80 6450,-
*inkl. innlagt fiber med TV og internett

 

Alle kommunale bustader - ved vatnforbruk over 150m3, må bebuar betale for overskytande beløp, jf husleigeavtale

 

Sal- og skjenkeløyver

Avgifter sal og skjenkeløyver (priser per januar 2020):
Avgift på sal av alkoholholdig vare blir berekna på grunnlag av føresegner til alkohollova.
Minimumsgebyr for skjenking p.t. kr.5300,- per år.
Minimumsgebyr for sal p.t. kr. 1 700,- per år.
Ambulerande løyve: Gebyr kr. 370,00 per løyve (jf. § 6-2 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk)
Sal
- 0,22 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
Skjenking:
- 0,49 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,29 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,27 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
Enkeltløyve:
- Kr 1000,- for arrangement med opptil 100 gjester.
- Kr 2500,- for arrangement med over 100 gjester.

 

Etablererprøve

Avlegging av etablerarprøve(priser per januar 2020)
Avlegging av etablerarprøve for serveringsverksemder, sal- og skjenkeløyve for alkohol. Beløpet skal innbetalast før prøven vert teken (jf. § 5-6 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk) 400,-

 

Interkommunal musikk- og kulturskule

Interkommunal musikk- og kulturskule
Individuell undervisning: kr. 1550,- pr. semester 3100,-
Band: kr 1300,- pr. semester 2600,-
Kor/musikal: kr 775,- pr. semester 1550,-
Dans: kr 775,- pr. semester 1550,-
Musikkteknologi: kr. 775,- pr. semester 1550,-
Kunst og håndverk: kr 1750,- pr. semester inkl. materiell 3500,-
Drama: kr. 775,- pr. semester 1550,-
F.o.m. elev nr. 3 i samme familie gies det søskenmoderasjon, ½ pris, til den/de yngste eleven(e).

 

Kommunal vigsel

 
På rådhuset (personar folkeregistret i Åseral kommune) 0,-
På rådhuset (personar som ikkje er folkeregistret i Åseral kommune) 2000,-
Utanom rådhuset (personar folkeregistret i Åseral kommune) 0,- *
Utanom rådhuset (personar som ikkje er folkeregistret i Åseral kommune) 2000,- *
* Meirkostnadar utover fast sats vert faktuert per time 560,-