Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Status på smitte og vaksinering per 21. januar 2022

Per dags dato er det ein person i isolasjon i Åseral. Ingen personar i karantene. Vaksinering med 3 dose held fram og fram til no har 495 personar teke denne.

86,1 % av personar over 18 år har teke 1 dose og 85,3 % over 18 år har teke 2 dose.

Covid 19 test

Starte på skulen

Elevar som skal starte på skulen må skrive seg inn i skulen.

firkantet kommunelogo

Vaksinering av barn og unge

Barn 5-11 år (født 2010-2016) KAN vaksinerast dersom foresette ønsker det. Det vil vere mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sjukdomar
  • Familiar der barn har nær kontakt med personar med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har auka risiko fordi dei skal flytte til eller opphalde seg i land med høgare smitterisiko eller dårligare tilgang til helsetenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i ein utsett situasjon
Vaksine

Slik får du tak i sjølvtest

Kommunen har no fått inn nokre fleire sjølvtestar. Desse kan då få ved å ta kontakt med servicekontoret på telefon 38 28 58 00 mellom kl. 09:00 – 14:00 måndag – fredag. Hugs å avtale henting i førekant då me ikkje ynskjer mogleg smitta inn på rådhuset.

Sjølvtestane er gratis, men det er viktig at du ikkje hentar ut meir enn det du treng då det er avgrensa tilgang på desse nasjonalt.

Har du akutt behov for sjølvtest i helga ta kontakt på koronatelefonen: 907 94 990

Testing

Ein ny smitta laurdag

Det vart laurdag kveld stadfesta ein ny smitte frå Åseral. Vedkomande er sett i isolasjon i ein anna kommune. Totalt er det for tida 3 personar i isolasjon.

Status på smitte og vaksinering per 14. januar 2022

Smitte:
Per i dag har vi 4 personar i isolasjon og 3 personar i karantene. Det har ikkje vore påvist noko ny smitte siste døgeret og det ser ut som om smitteutbrotet er under kontroll.

Vaksinering:
Åseral ligg noko etter landsgjennomsnittet når det gjeld personar som har latt seg vaksinere. For dose 1 er snittet i landet på 92,7% over 18 år medan talet for Åseral er 85,6 %. For dose 2 er snittet i landet på 89,4% medan talet for Åseral er 84,6%. Tal på vaksinerte med 3 dose er 463.

Vaksinering held fram fortløpande i høve til 20 vekers regelen

Covid 19 test