Emneord

los
Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Abort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

statNår eit svangerskap avsluttast så tidleg at fostret ikkje er levedyktig kallast det ein abort. Det skilst mellom spontane og provoserte abortar. Ved spontane abortar inntrer svangerskapsavbruddet av seg sjølv. Ved provoserte abortar blir avbrote svangerskapet ved kunstige middel.

Adopsjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statAdopsjon er eit skifte av eit barn juridiske foreldreskap. Foreldreansvaret blir flytta frå dei biologiske foreldra til barnet til adoptivforeldra. Formålet med adopsjon er i første rekkja å gje eit godt og varig heim til eit barn som dei biologiske foreldra ikkje kan ta hand om.

Adressetildeling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Eigedom , Emneord

kommuneTildeling av gate- eller vegnavn med husnummer. Alle bustader, fritidsboliger, offentlege bygg og bygg nytta til næringsvirksomhet skal ha ei offisiell adresse. Eventuelle klager blir handsama av kommunen, og endeleg klageinstans er Fylkesmannen.

Akvakultur

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Emneord

statOppdrett av fisk eller skaldyr for sal.

Alderspensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statPensjonsutbetaling frå folketrygda etter fylde 67 år. I offentleg sektor er det òg særaldersgrense. Medrekna avtalefesta pensjon, pensjonsberekning m.v.

Alkoholsalg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneSal av alkoholholdig drikke. Det er krav om skjenkeløyve for å servere alkoholholdig drikke. Skjenketider vert avgjort av kommunen. Med alkoholsalg følgjer det kravet om skjenkebevilling, avgrensa skjenketid, krav om bordservering, krav om ordensvakt, m.v.

Allemannsrett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Naturforvaltning, Emneord

statBlant dei viktigaste føresetnadene for utøving av friluftsliv. Allemannsretten gjeld i utmark. Alllemannsretten er eit opphald- og ferdselsrett. Han gjev òg rett til å høste t.d. bær, sopp og blomar.

Andre regler gjelder for Finnmark, se Finnmarksloven under Aktuelle lover og forskrifter.

Allergi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Emneord

generell infoAllergi er når kroppen reagerer på noko. Det kan vere noko han ikkje har reagert på tidlegare og som andre menneske toler utan problem. Pollen frå plantene sine frøspredning er eit døme. Immunforsvaret oppfattar det som i utgangspunktet ikkje skulle vere trugande for menneskekroppen, som ein potensiell inntrenger.

Alternativ behandling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Emneord

statAlternativ handsaming har til hensikt å lindre eller handsame sjukdom eller skade. Men handsaminga er normalt sett ikkje ein del av den helsehjelp som blir gjeve av helsepersonell innanfor den ordinære offentlege eller private helsetjeneste.

Ambulerende vaktmester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstenester, Emneord

kommuneKommunalt tilbod om hjelp til praktiske gjeremål, enkle reperasjoner og vedlikehaldsarbeid.

[12 3 4 5  >>