Vaksenopplæring

Etterutdanning og videreutdanning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høgare utdanning, Vaksenopplæring

statEtterutdanning utfyller, fornyar og/eller ajourfører ei grunnutdanning innan eit fagområde. Vidareutdanning byggjer på grunnutdanningen, og han gjev formell kompetanse.

Det er utarbeidet retningslinjer for etter- videreutdanning flere utdanningsgrupper.

Fjernundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høgare utdanning, Vaksenopplæring, Emneord

generell infoOpplæringsmetode der lærar og elev er adskilt i rom og/eller tid.

Grunnskoleopplæring for voksne

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Vaksenopplæring, Emneord

kommuneGrunnskoleopplæring spesielt organisert for vaksne. Vaksne med rett til grunnskoleopplæring har òg rett til rådgivning for å kartleggje sitt opplæringsbehov, og rett til ei opplæring som er tilpassa kompetansen sin og behov for progresjon. Det blir ikkje stilt krav om at vaksne må gjennomføre opplæring i heile fag.

Introduksjonsprogram for innvandrere

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Integrering, Vaksenopplæring, Emneord

kommuneMålet med introduksjonsprogrammet er å gje grunnleggjande ferdigheter i norsk, grunnleggjande innsikt i norsk samfunnsliv, og dessutan å førebu for deltaking i yrkeslivet og/eller utdanning.

Norskopplæring

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Integrering, Vaksenopplæring, Emneord

kommuneEi rekkje innvandrarar busett i Noreg vil ha rett og/eller plikt til 250 timar opplæring i norsk og 50 timar opplæring i samfunnskunnskap på eit språk den einskilde forstår, i regi av kommunen. Dette følgjer av introduksjonsloven.

Spesialundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Vaksenopplæring, Emneord

kommuneTilrettelagt opplæring som hjelper elevar med spesielle behov. Med spesielle behov reknast behov som ikkje vert dekt innanfor ramma av det ordinære opplæringstilbodet.