Vidaregåande opplæring

Bibliotektjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Bibliotek, Grunnskuleopplæring, Høgare utdanning, Vidaregåande opplæring, Kultur, Emneord

kommuneBibliotek tyder "boksamling". Bibliotektenester er alle former for bibliotek.

Fagopplæring

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Vidaregåande opplæring, Emneord

fylkeOpplæring innanfor vidaregåande opplæring. Skil seg frå anna vidaregåande opplæring ved at han involverer både lærling, føretak, skule og yrkesopplæringsnemnda. Førar fram til yrkeskompetanse. Fagskuleutdanning er eige emneord.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Grunnskuleopplæring, Psykisk helse, Vidaregåande opplæring, Emneord

kommuneDen pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) er ei kommunal teneste med heimel i Opplæringslova. Målgruppa for Pedagogisk-psykologisk teneste er born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Privatskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Vidaregåande opplæring, Emneord

privatSkuler som er i privat eige. Private skuler er regulert av privatskuleloven.. 

Skolerute

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Vidaregåande opplæring, Emneord

kommuneKalenderoversikt over ferieavviklinga i grunnskulen.

Skoleskyss

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Vidaregåande opplæring, Veg og vegtrafikk, Emneord

kommuneTransport til og fra skulen. Rett til skuleskyss gjeld for elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og/eller elevar som har særlig farleg eller vanskeleg skuleveg. Rett til skyss gjeld ikkje til og fra skulefritidsordninga (SFO).

Videregående skole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Vidaregåande opplæring, Emneord

fylkeVidaregåande skule omfattar kompetansegjevande opplæring mellom grunnskulen og høgare utdanning. Opplæringa er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfesta rett til vidaregåande opplæringa. Fylkeskommunen har lovfesta plikt til å følgje opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikkje er under opplæring eller i arbeid.