Skulemiljø

Innemiljø

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Folkehelse, Arbeidsliv, Skulemiljø, Emneord

statVerdens helseorganisasjon (WHO) har definert fem inneklimafaktorar. Dei fem faktorane er temperatur, luft, ljos/stråling, lydar/støy og utforming/innredning. I tillegg kjem estetiske og psykososiale tilhøve.

Mobbing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Psykisk helse, Skulemiljø, Emneord

statMobbing er når ein person gjentekne gonger blir utsett for negative handlingar frå andre. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing og liknande.

Uteområde

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Skulemiljø, Emneord

kommuneUteområde ved skular og barnehagar. Uteområdene skal gje rom for for varierte aktivitetar og dei skal tilfredstille krav om å vere ein trygg men utfordrande stad for lek, læring og opplevingar.