Hjemmeundervisning

Opprettet 20.09.11 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Emneord

kommuneForeldre/Føresette underviser sjølv eigne born. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen, og han kan òg innkalle barnet/ungdomen til prøver. Viss krava til loven til undervising i heimen ikkje blir oppfylt, må kommunen krevje at barnet byrjar på ordinær skule.

Rett til spesialundervisning hjelder ikkje for elevar som mottek hjemmeundervisning. 

Hjemmeundervisning gjev ikkje rett til økonomisk kompensasjon, og kommunen pliktar heller ikkje å halde elevane med undervisningsmateriell.