Grunnskuleopplæring

Bibliotektjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Bibliotek, Grunnskuleopplæring, Høgare utdanning, Vidaregåande opplæring, Kultur, Emneord

kommuneBibliotek tyder "boksamling". Bibliotektenester er alle former for bibliotek.

Grunnskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Emneord

kommuneDen obligatoriske grunnskoleopplæringa i Noreg er tiårig, og borna startar på skulen når dei er 6 år. Grunnskulen byggjer på prinsippet om likeverdig og tilpassa opplæring for alle.

Grunnskoleopplæring for voksne

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Vaksenopplæring, Emneord

kommuneGrunnskoleopplæring spesielt organisert for vaksne. Vaksne med rett til grunnskoleopplæring har òg rett til rådgivning for å kartleggje sitt opplæringsbehov, og rett til ei opplæring som er tilpassa kompetansen sin og behov for progresjon. Det blir ikkje stilt krav om at vaksne må gjennomføre opplæring i heile fag.

Hjemmeundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Emneord

kommuneForeldre/Føresette underviser sjølv eigne born. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen, og han kan òg innkalle barnet/ungdomen til prøver. Viss krava til loven til undervising i heimen ikkje blir oppfylt, må kommunen krevje at barnet byrjar på ordinær skule.

Leirskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Emneord

kommuneEin leirskole tek imot skuleklasser/elevgrupper for ein kortare periode, og han legg til rette for undervising i leirskulens nærmiljø.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Grunnskuleopplæring, Psykisk helse, Vidaregåande opplæring, Emneord

kommuneDen pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) er ei kommunal teneste med heimel i Opplæringslova. Målgruppa for Pedagogisk-psykologisk teneste er born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Privatskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Vidaregåande opplæring, Emneord

privatSkuler som er i privat eige. Private skuler er regulert av privatskuleloven.. 

Skolefritidsordning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Barn og foreldre, Emneord

kommuneAlle kommunar skal ha eit tilbod om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for born med særskilde behov for 1. – 7. årstrinn. Plikta til kommunen til å ha skolefritidsordning er avgrensa til skuleåret. Det er inga plikt for kommunane til å ha ein slik ordning i feriane. Opplæringsloven gjev ikkje elevane rett til plass i SFO.

Skolemåltid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Emneord

kommuneTilbod om gratis måltid i grunnskulen. Skulemåltid er eit prøveprosjekt. 

Skolerute

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Vidaregåande opplæring, Emneord

kommuneKalenderoversikt over ferieavviklinga i grunnskulen.

[12  >>