Emneord

los
Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Angrerett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Varar og tenester, Emneord

statAngrerettloven gjev deg høve til å angre på var eller tenester som er kjøpt ved fjernsalg eller utanfor fast utsalgssted – slik som på internett, telefon eller dørsalg. 

Du behøver ikkje å begrunne overfor seljaren kvifor du vil gå frå kjøpsavtalen – og kan i ro og mak undersøkja varet for å gjere deg opp ein formening om du ynskjer å halde han.

Anmeldelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Lovbrot og straff, Emneord

statÅ melde ein sak til politiet.

Arbeidsavklaringspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytingar, Emneord

statArbeidsavklaringspengar skal sikre inntekt i ein overgangsperiode. På grunn av ein sjukdom eller skade har eit behov for arbeidsretta tiltak, medisinsk handsaming eller annan oppfølging frå NAV for å kome i arbeid. Erstattar attføringspengar, rehabiliteringspengar og tidsavgrensa uførestønad.

Arbeidsavtale

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statDet skal inngåast ein skriftleg arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjeld uavhengig av om det er ei fast stilling eller ein mellombels ansettelse, og uavhengig av kor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtala skildrar arbeidsgiver og arbeidstaker rettane sine og pliktar.

Arbeidsgiver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidsmiljøloven definerer arbeidsgjevar som kvar og ein som har tilsett arbeidstaker for å utføre arbeid i si teneste. Arbeidsgjevar kan få hjelp med rekruttering og omstilling hos NAV arbeid.

Arbeidsgiveravgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Offentlege avgifter, Emneord

statEin avgift betalt av arbeidsgjevar. Det er ulike satsar for dei fem sonene i landet. Det er den registrerte adressa til verksemda og ikkje dei tilsette sin bostedskommune, som avgjer kva for ei sone ein er i.

Arbeidsmarkedstiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statArbeidsmarkedstiltak er eit av arbeidsmarkedspolitikkens viktigaste verkemidla for å fremje eit velfungerende arbeidsmarked. Arbeidsmarkedstiltak skal bidra til økt yrkesdeltakelse, redusert ledighet og til å motvirke utstøting ved å hjelpe personar med problem i arbeidsmarkedet til arbeid og aktivitet.

Arbeidsmiljø

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidmiljø er definert i arbeidsmiljøloven og gjeld alle arbeidstakere, unntatt sjøfart og fiske som er regulert i eigne forskrifter.Loven inneheld bestemmelser om kva for plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjeld å sørge for eit forsvarleg arbeidsmiljø.

Arbeidssøking

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statTil dette høyrer registrering som arbeidssøjkar (sjølvbeteningsteneste). Ikkje medrekna registrering av CV hos t.d. Nav; sjå emneordet CV.

Arbeidstid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidsmiljøloven definerer arbeidstid som den tida ein arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren. Loven set avgrensingar for kor lang den daglege og vekentlege arbeidstida kan vere, og for når på døgnet arbeidstida kan plasserast.

<<  1 [23 4 5 6  >>