Veg og vegtrafikk

Bompenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Offentlege avgifter, Veg og vegtrafikk, Emneord

statAvgift for å finansiere veg-, bru- og tunnelprosjekt. Til dette høyrer Autopass, det norske systemet for elektronisk betaling av bompengar.

Brøyting

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Veg og vegtrafikk, Tekniske tenester, Emneord

kommuneSnørydding og vintervedlikehald. Ansvaret for brøyting ligg på han som eig vegen.

Gatelys

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Veg og vegtrafikk, Tekniske tenester, Emneord

kommuneLjos for utandørs trafikkområder som til dømes gater og vegar.

Miljøvennlig transport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Forureining og stråling, Veg og vegtrafikk, Kollektivtransport, Emneord

statTransportformar som legg vekt på å redusere enegibruk og miljøbelastning.

Parkering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Transporttenester, Veg og vegtrafikk, Emneord

kommuneDet skal vere éit felles regelverk for all parkeringsvirksomhet. Regelverket skal sørge for lik skilting og like reaksjonar ved brot på føresegnene. Det er òg ein obligatorisk godkjenningsordning som gjeld både for kommunar, private parkeringsselskap og andre.

Skoleskyss

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskuleopplæring, Vidaregåande opplæring, Veg og vegtrafikk, Emneord

kommuneTransport til og fra skulen. Rett til skuleskyss gjeld for elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og/eller elevar som har særlig farleg eller vanskeleg skuleveg. Rett til skyss gjeld ikkje til og fra skulefritidsordninga (SFO).

Tilrettelagt transport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Transporttenester, Veg og vegtrafikk, Emneord

fylkeEi teneste til funksjonshemma som har behov for dør-til-dør-transport. Tenesta skal gje personar høve til å delta i aktivitetar i nærmiljøet. 

Dette er ei ordning som berre vert nytta ved lokale fritidsreiser, og omhandlar ikkje reiser som blir dekt av folketrygda. For meir informasjon om ordninga, ta kontakt med kommunen.

Tilrettelagt transport er ikkje ein lovpålagt oppgave.

Veibygging

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Landbruk, Veg og vegtrafikk, Tekniske tenester, Emneord

kommuneDei anleggsarbeida og arbeidsprosesser som må utførast for å byggje veg gjennom terreng med vekslande topografi og geologi. Byggearbeida for sjølve vegen blir gjerne delt inn i under- og overbygningsarbeider, med referanse til planumshøyden for veitraséen.

Veivedlikehold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Veg og vegtrafikk, Tekniske tenester, Emneord

kommuneVedlikehald av veg skal sikre eit trygt vegnett i samsvar med miljø- og samfunnsinteressene. Vedlikeholdsansvaret ligg på veieier. Renhold, klipping av vegetasjon, brøyting og strøing ligg innanfor vedlikeholdsansvaret.