Offentlege avgifter

Arbeidsgiveravgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Offentlege avgifter, Emneord

statEin avgift betalt av arbeidsgjevar. Det er ulike satsar for dei fem sonene i landet. Det er den registrerte adressa til verksemda og ikkje dei tilsette sin bostedskommune, som avgjer kva for ei sone ein er i.

Bompenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Offentlege avgifter, Veg og vegtrafikk, Emneord

statAvgift for å finansiere veg-, bru- og tunnelprosjekt. Til dette høyrer Autopass, det norske systemet for elektronisk betaling av bompengar.

Dokumentavgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Offentlege avgifter, Emneord

statAvgift til statskassa ved utskrivning, overføring eller tinglysing av visse dokument, til dømes tinglysing av skøte på fast eigedom.

Kommunale avgifter og gebyrer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Offentlege avgifter, Eigedom , Emneord

kommuneKommunale avgifter er indirekte skattar på tenester som kommunen utøver. Kommunale avgifter er vannavgift, avløpsavgift, renovasjonsavgift, feiergebyrer. Det er den einskilde verksemda som er ansvarleg for innkreving.

Kringkastingsavgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Offentlege avgifter, Emneord

statAvgift som skal betalast av alle som har kringkastingsmottakar. Blir fastsett av Stortinget.

Merverdiavgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Offentlege avgifter, Handel og service, Emneord

statAvgift som skal betalast på omsetnad av varar og tenester i alle ledd.

Motorvognavgifter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Offentlege avgifter, Køyretøy , Emneord

statMotorvognavgiftene omfattar seks avgifter med til dels ulik grunngjivning og foremål. Avgiftene er knytt til kjøp/leige av kjøretøy og dels til bruk av kjøretøy. De ikkje-bruksavhengige avgiftene er engongsavgiften, omregistreringsavgiften, årsavgiften og vektårsavgiften. Til dei bruksavhengige avgiftene høyrer avgiftene på bensin og diesel.

Toll

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Offentlege avgifter, Handel og service, Emneord

statSkatt på vareflommen over ei grense. Eit skilje mellom innførselstoll (skatt på importerte varar) og utførselstoll (skatt på eksporterte varar) og transittoll (skatt på gjennomførsel av utanlandske varar).