Pensjon

Alderspensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statPensjonsutbetaling frå folketrygda etter fylde 67 år. I offentleg sektor er det òg særaldersgrense. Medrekna avtalefesta pensjon, pensjonsberekning m.v.

Barnepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statEin ytelse til born som har mista ein eller begge foreldra. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphald.

Ektefellepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statPensjon/overgangsstønad til etterlevande ektefelle, registrert partnar eller samboar ved dødsfall.

Forsørgingstillegg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statEi behovsprøvd yting til alders- og uførepensjonistar som forsytar ektefelle og/eller born under 18 år.

Gjenlevendepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statYting som skal medverke til å sikre inntekt til livsopphåld for gjenlevande ektefelle, registrert partnar eller samboar etter dødsfall.

Minstepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statEin garantert minimumspensjon frå folketrygden. Han gjeld for pensjonistar som har full trygdetid (40 år) og får ugraderte ytingar. Minstepensjon blir utbetalt uavhengig av tidlegare inntekt.

Personskadetrygd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statFolketrygda er den mest generelle trygdeordninga, og omfattar alle som er busette i Noreg. Personskadetrygdene (krigspensjon og "gammal" yrkesskadetrygd) og tjenestepensjonsordningene må sjåast som supplerande ordningar til folketrygden.

Tjenestepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statOpptening av alderspensjon. Arbeidsgjevar har plikt til å opprette ein pensjonsordning for alle tilsette og personar som utfører arbeid for verksemda. Tenestepensjon kjem i tillegg til folketrygda.

Uførepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statØkonomisk yting som kan gjevast dersom det ikkje er utsikt til bedring av inntekts- eller arbeidsevne.