Omsorgstenester

Ambulerende vaktmester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstenester, Emneord

kommuneKommunalt tilbod om hjelp til praktiske gjeremål, enkle reperasjoner og vedlikehaldsarbeid.

Dagtilbud

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstenester, Emneord

kommuneTilbod om tilsyn, aktivitet og behandling på dagtid. 

Egenbetaling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstenester, Emneord

kommuneDen delen av ei teneste ein sjølv delvis eller heilt sjølv må betale. Egenbetaling som begreip nyttast ofte om løn for barnehage, skolefritidsordning (SFO) og pleie- og omsorgstjenester.

Hjemmehjelp

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstenester, Emneord

kommuneTilbod om praktisk hjelp i heimen. Tilbodet gjeld for personar som på grunn av sjukdom, funksjonshemming, rusmiddelbruk, alder eller andre årsaker treng hjelp til daglege gjeremål. Det er kommunen som administrerer tilbodet om heimehjelp.

Hjemmesykepleie

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Omsorgstenester, Emneord

kommuneHeimesjukepleie er eit tilbod til pasientar som bur heime. Tenesta vert gjeve ved behov for hjelp til medisinering, stell av sår, personleg hygiene og liknande. Tenesta blir utført av sjukepleier eller annan helsearbeider. Tenesta er gratis, og det er ingen egenandel på tenesta.

Individuell plan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pasientrettar, Omsorgstenester, Emneord

kommuneEin individuell plan er ein rett, eit verktøy og ein arbeidsmetode, og det inneber samarbeid og samhandling mellom dei ulike tilbyderne av helsetenester, omsorgstenester og sosialtenester.

Matombringing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstenester, Emneord

kommuneTilbod til heimebuande eldre eller funksjonshemma som på grunn av høg alder eller andre årsaker ikkje er i stand til å lage mat. For nærare informasjon om tilbodet, ta kontakt med kommunen.

Maten skal være tilpasset mottakerens kultur/religion.

Pasient- og brukerombud

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pasientrettar, Omsorgstenester, Emneord

fylkePasient- og brukarombodet arbeid for å ivareta behova til pasienten, interesser og rettssikkerhet overfor helsetenesta og sosialtenesta. Ombodet arbeider òg for å betre kvaliteten i tenestene.

Rustiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstenester, Psykisk helse, Emneord

kommuneRegjeringa har som overordna mål for rusmiddelpolitikken å redusere dei negative konsekvensane av rusmiddelbruk for einskildpersonar og for samfunnet. Målet for den førebyggjande politikken er å avgrense skadeleg nytte av rusmiddel, utsetje debutalder og fange opp utsette grupper og einskildpersonar på eit tidleg stadium. Målet er heilskaplege og tilgjengelege tenester og inkludering i samfunnet.

Trygghetsalarm

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Omsorgstenester, Emneord

kommuneDette er ein alarm for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjonar. Trygghetsalarmene er knytet til ein vaktsentral som videreformidler kontakt. Ein vaktsentral eller personell frå kommunen rykker ut dersom ein alarm blir utløyst. Dette gjeld for heile døgnet.