Økonomiske ytingar

Arbeidsavklaringspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytingar, Emneord

statArbeidsavklaringspengar skal sikre inntekt i ein overgangsperiode. På grunn av ein sjukdom eller skade har eit behov for arbeidsretta tiltak, medisinsk handsaming eller annan oppfølging frå NAV for å kome i arbeid. Erstattar attføringspengar, rehabiliteringspengar og tidsavgrensa uførestønad.

Barnetrygd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytingar, Emneord

statBarnetrygd vert som hovedregel gjeve automatisk for alle born under 18 år som blir født i Noreg. Barnetrygden utbetalast til mor, med mindre foreldra gjev melding om at far skal ha barnetrygden utbetalt til seg. Foreldre som har inngått skriftleg avtale om delt bustad for barnet kan velje å dele barnetrygden.

Bostøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytingar, Emneord

statStønad frå Husbanken for husstandar med låg inntekt og/eller høge boutgifter.

Kommunene har likevel en viktig oppgave i forbindelse med bostøtte. Dette knyttet til informasjon og rådgivning.

Dagpenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytingar, Emneord

statEi yting til arbeidsløse eller permitterte personar. Ytinga er ein delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt.

Engangsstønad

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytingar, Emneord

statKvinner som ikkje har opparbeidt rett til forelderpenger får utbetalt engangsstønad ved fødsel eller adopsjon av born. Foreldrepenger, kontantstøtte, omsorgspenger, stønad til einsleg forsytar og adopsjon er alle eigne emneord.

Foreldrepenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytingar, Emneord

statForeldrepengar skal sikre inntekt for foreldre i samband med fødsel og adopsjon. Det er ein føresetnad at han som mottek foreldrepengar har omsuta for barnet og ikkje er i arbeid.

Gjeldsrådgivning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Privatøkonomi, Økonomiske ytingar, Emneord

kommuneHar du gjeld og får vanskar med å betale han, eller har problem med å disponere pengane slik at dei strekkjer til, er det viktig å søkja hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgjeving er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din sjølv.

Kontantstøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytingar, Emneord

statDu kan få kontantstøtte for born mellom éit og tre år eller adoptivborn som ikkje har byrja på skulen.Kontantstøtten skal bidra til at familiane sjølv kan ta større del av omsuta for eigne born. Du kan velje om du sjølv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i kva for ei grad du vil overlate omsuta for barnet til andre, uavhengig av korleis tilsynet blir ordna.

Omsorgslønn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytingar, Emneord

kommuneOmsorgsløn er ei kommunal løn til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsut for personar som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sjukdom. Omsorgsarbeidet må skje i eige heim.

Omsorgspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytingar, Emneord

statFormålet med omsorgspengar er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstakere i samband med born sine eller barnepassers sjukdom.

[12  >>