Butilbod

Bofellesskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Butilbod, Emneord

kommuneBufellesskap er eit kommunalt botilbod til psykisk utviklingshemma.

Kommunal bolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Butilbod, Leige og utleige, Emneord

kommuneBustader som kommunen eig. Bustadene kan leiast. For meir informasjon, ta kontakt med kommunen.

Omsorgsbolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Butilbod, Emneord

kommuneEin omsorgsbustad er ein bustad som er tilpassa orienterings- og bevegelseshemmede. Bustaden er fysisk tilrettelagt slik at bebuarane etter behov skal kunne motta pleie og omsut. Ein omsorgsbustad er bebuarens eige heim. Søknad om omsorgsbutad vert retta til kommunen

Sykehjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Butilbod, Emneord

kommuneSjukeheim er ein institusjon for pasientar som ikkje greier seg i eige heim med heimesjukepleie eller anna hjelp. Eit sjukeheim er heldøgnsåpent og heldøgnsbemanna. Sjukeheimar kan vere offentleg eller privat drive.

Trygde- og servicebolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Butilbod, Emneord

kommuneBustad for trygda som ikkje sjølv kan ivareta sine interesser i bostedsmarkedet. Inkluderar bustader med særskilt tilpasning og med hjelpe og/eller vernetiltak for dei som treng det som følgje av alder, funksjonshemming eller andre årsaker.