Avlastning og støtte

Avlastningsbolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommuneBustad med tilpasning og hjelpe- og vernetiltak for personar som treng dette på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Avlastningshjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommuneDet er to hovedformer for avlastningsheim, med kvar lovverka sine:

  • Familiar som har store utfordringar i tilhøve til funksjonshemminger hos born kan få eit avlastningshjem.
  • Det kan vere sosiale utfordringar i familien som gjer at borna treng å få andre impulsar og andre røynsler enn dei opplever heime. Dette blir formidla av barneverntjenesten.

Døvetolk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

statTegnspråktolk/døvetolk.

Hjelpemidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

statTekniske hjelpemiddel til personar som er funksjonshemma, er utsett for skade, opererte eller som har redusert funksjonsevne på grunn av sjukdom.

Korttidsopphold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommuneTidsavgrensa opphald i institusjon, som til dømes sjukeheimar. Korttidsopphald vert tildelt heimebuande som har behov for kortare institusjonsopphald. For nærare informasjon om korttidstilbod og tildeling av dette, ta kontakt med kommunen.

Ledsager

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommune

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd.

Personlig assistent

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommunePraktisk og personleg hjelp i hverdagslivet. Tilbodet gjeld for funksjonshemma med omfattande og samansette behov.

Støttekontakt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommuneEit tilbod til personar med behov for kontakt, hjelp eller rettleiing i kvardagen. Støttekontakten tilbyr mellom anna sosialt samvær etter behov, og dei kan bistå som følgje til ulike aktivitetar. 

Støttekontakt er ei teneste som skal hjelpe den einskilde til ein meningsfull fritid.

Tilrettelagt fritid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Fritid, Emneord

kommuneLeggje til rette for at personar med spesielle behov eller sosiale problem kan ha dei same høva som andre kva gjeld fritid og kulturliv.