Naturforvaltning

Allemannsrett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Naturforvaltning, Emneord

statBlant dei viktigaste føresetnadene for utøving av friluftsliv. Allemannsretten gjeld i utmark. Alllemannsretten er eit opphald- og ferdselsrett. Han gjev òg rett til å høste t.d. bær, sopp og blomar.

Andre regler gjelder for Finnmark, se Finnmarksloven under Aktuelle lover og forskrifter.

Bålbrenning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Friluftsliv, Naturforvaltning, Emneord

kommuneUtandørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Kommunen fastset lokale reglar.

Friområde

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Friluftsliv, Naturforvaltning, Emneord

kommuneEit område som er regulert til park, turveg, leirplass, leikeanlegg, idrett og sport. 

Fritidsfiske

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Naturforvaltning

kommuneDet er ulike regler som gjelder for fritidsfiske, avhengig av sjø, vann, årstider, art, etc. Fiske for barn under 16 år er gratis.

Jakt og fangst

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

statAlle formar for høsting av vilt med skytevåpen eller fangstredskap. Motorferdsel i utmark, viltforvaltning, fritidsfiske, fiskeriforvaltning og fiskerinæring er eigne emneord.

Motorferdsel i utmark

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Køyretøy , Naturforvaltning, Emneord

kommuneBruk av køyretøy som er motordreven. Utmark er udyrka mark. Motorferdsel i utmark er generelt ikkje lov. For nærare informasjon, ta kontakt med kommunen.

Naturvern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Naturforvaltning, Emneord

kommuneNaturvern er å ta vare på mangfaldet og produksjonsevnen i naturen. Til dette høyrer t.d. vernetiltak, oppretting av nasjonalparkar og landskapsvernområde og bevaring av urørd natur.

Vassdrag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Naturforvaltning, Emneord

kommuneForvalting av vassdrag frå vannskillet til sjøen. Vannforurensning er eget emneord.

Viltforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

kommuneArbeid med å verne, auke, høste eller avgrense viltbestandar. I dei fleste tilfella blir arbeidt utøvt av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak. I nokre tilfelle ligg styresmakta hos Direktoratet for naturforvaltning.