Forureining og stråling

Forurenset grunn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Forureining og stråling, Emneord

kommuneForureining av grunn og jord. Forureining frå deponi.

Luftkvalitet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Forureining og stråling, Emneord

kommuneKvalitet på utelufta karakterisert ved mengda av partiklar og gassar i lufta.

Miljøvennlig transport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Forureining og stråling, Veg og vegtrafikk, Kollektivtransport, Emneord

statTransportformar som legg vekt på å redusere enegibruk og miljøbelastning.

Strålevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Forureining og stråling, Emneord

kommuneForebygging av skadelege påverknaden av stråling på menneske og miljø. Dette gjeld stråling frå radioaktivt stoff, røntgenstråling, partikkelstråling, optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt eller anna stråling med tilsvarande biologisk effekt, og ultralyd.

Støy

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Forureining og stråling, Emneord

kommuneVert rekna som forurensing og er eit av dei miljøproblemene som rammar flest menneske i Noreg. Dei fire viktigaste støykildene er vegtrafikk, fly, jarnbane og industri.

Utslippstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Forureining og stråling, Emneord

statLøyve til utslepp av stoff, væske, gass eller anna som kan vere forurensende. Industribedrifter som driv verksemd som kan medføre fare for forureining, skal ha utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven (lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forureiningar og om avfall).

Vannforurensning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Forureining og stråling, Emneord

statSkadeleg påverknad på vassdrag og havvatn som følgje av utslepp frå industri, kloakk, landbruk m.v.