Articles tagged with: Metadon

Rustiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstenester, Psykisk helse, Emneord

kommuneRegjeringa har som overordna mål for rusmiddelpolitikken å redusere dei negative konsekvensane av rusmiddelbruk for einskildpersonar og for samfunnet. Målet for den førebyggjande politikken er å avgrense skadeleg nytte av rusmiddel, utsetje debutalder og fange opp utsette grupper og einskildpersonar på eit tidleg stadium. Målet er heilskaplege og tilgjengelege tenester og inkludering i samfunnet.