Rustiltak

Opprettet 20.09.11 06.04.13 Tema Omsorgstenester, Psykisk helse, Emneord

kommuneRegjeringa har som overordna mål for rusmiddelpolitikken å redusere dei negative konsekvensane av rusmiddelbruk for einskildpersonar og for samfunnet. Målet for den førebyggjande politikken er å avgrense skadeleg nytte av rusmiddel, utsetje debutalder og fange opp utsette grupper og einskildpersonar på eit tidleg stadium. Målet er heilskaplege og tilgjengelege tenester og inkludering i samfunnet.

Menneske som står i fare for eller har utvikla rusmiddelavhengighet har ofte behov for samansette tenester over tid. Mange har somatiske og psykiske lidelser i tillegg til rusmiddelproblemer. Det er difor naudsynt å tilby eit samanhengande tjenestetilbud som omfattar forebyggingstiltak, kommunale tenester og spesialisthelsetjenester. 

Rusmiddelpolitikken er sektorovergripende og krev samarbeid på tvers av departement sine- og etatsgrenser.