Næringsutvikling

Bedriftsetablering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statÅ starte ein bedrift/verksemd.

Bransjekrav

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statRegelverk for verksemder. Medrekna kva for krav som blir stilt til bransjar innanfor ulike område.

Designbeskyttelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statDesign refererer til utsjånad og forma til eit produkt eller del av eit produkt. Ein designregistrering dokumenterer retten til eit bestemt design i eit bestemt tidsrom, og ein kan lettare hindre andre i å utnytte same designen. Patentvern høyrer til emneordet patent.

Etablering av barnehage

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Næringsutvikling, Emneord

kommuneEtablering av familiebarnehage og ordinær barnehage. Det er kommunen som godkjenner barnehagar. Barnepark er eige emneord.

Foretaksregistrering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statRegistrering i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Registering skjer på blanketten "samordna registermelding". Registrering er avgiftsbelagt.

Konkurs

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statRettsleg fremgangsmåte der ein betalingsudyktig mistar råderetten over buet sitt. Buet blir selt og utbytt fordelt mellom fordringshaverne. Statleg lønnsgarantiordning sikrar utbetaling av løn til arbeidstagere som blir ramma.

Miljøsertifisering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statEkstern verifisering av ein verksemds miljøsystem. Skal sikre at ei verksemd arbeider med å redusere eiga påverknad på ytre miljø. 

Næringsareal

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

Areal avsett til næringsverksemd i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.kommune

Næringsfond

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

kommuneStatlege, fylkeskommunale, regionale og kommunale fond som skal stimulere til næringsutvikling.

Oppgaveplikt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statHer brukt om pålegg om innrapportering av opplysningar frå næringsdrivande til statlege styresmakter. Ein oppgåveplikt vil ofte vere i form av eit skjema som den næringsdrivande må fylle ut.

[12  >>