Landbruk

Avløsertilskudd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Landbruk, Emneord

statTilskott til gårdbrukere slik at dei kan ta ferie og får ordna fritid eller leie inn avløyser ved sjukdom.

Dyrehelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Landbruk, Emneord

statHelsetilstand og trivsel for husdyr. Sports- og kjæledyr, reindrift, oppdrettsnæring og landbruk er alle egne emneord.

Husdyrhold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Landbruk, Emneord

statHusdyr er dyr som mennesket har temt og held som nyttedyr, som t.d bufe. Sports- og kjæledyr er egne emneord.

Landbrukseiendom

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Landbruk, Emneord

statEigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk. Eigedom, eller rettar som ligg til eigedomen, kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Til dette høyrer odel og bo- og driveplikt.

Naturskade

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Landbruk, Emneord

statSkade som har si årsak i ei naturulykke, som for eksempelt flom, storm, ras eller skred. 

Plantedyrking

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Landbruk, Emneord

statDyrking av planter til menneskeføde, fôr for dyr, bioenergi og fiber.

Plantevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Landbruk, Emneord

statÅ oppretthalde god plantehelse og redusere risikoen for introduksjon og spreiing av planteskadegjørerer som plantedeler, trelast, jord m.v. Mattilsynet har ansvaret for dette her i landet.

Reindrift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Landbruk, Emneord

statReindrift er en viktig næring både i samisk og lokal sammenheng. Husdyrhold er eget emneord

Skogbruk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Landbruk, Emneord

statSkogbruk omfattar dyrking og stell av trebestand og drift og utnytting av det virket som vert produsert.

Veibygging

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Landbruk, Veg og vegtrafikk, Tekniske tenester, Emneord

kommuneDei anleggsarbeida og arbeidsprosesser som må utførast for å byggje veg gjennom terreng med vekslande topografi og geologi. Byggearbeida for sjølve vegen blir gjerne delt inn i under- og overbygningsarbeider, med referanse til planumshøyden for veitraséen.