Kultur

Arkiv

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

kommuneOffentlege organ og etatar pliktar å ha arkiv. Desse skal vere innretta slik at dokumenta er trygge som informasjonskilder for samtid og ettertid.

Arkiv omfatter også digitale arkiv.

Bibliotektjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Bibliotek, Grunnskuleopplæring, Høgare utdanning, Vidaregåande opplæring, Kultur, Emneord

kommuneBibliotek tyder "boksamling". Bibliotektenester er alle former for bibliotek.

Dans

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoAktivitetar eller kulturtilbod innen dans, ballett o.l.

Festival

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoStørre arrangement omkring eit hovedemne, t.d. kulturelt eller idrettslig.

Film og kino

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

statFilm- og kinofremvising. Billettar, stønad og drift av filmklubb m.v.

Medietilsynet er statens tilsyns- og forvaltningsorgan. Medietilsynet iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati.

Kulturbygg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoLokale og regionale møteplassar og formidlingsarenaer for kultur, som t.d. nasjonale kulturbygg, samfunnshus, kulturbåter og liknande.

Kulturminnevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoArbeid med å ta vare på kulturminne frå nær og fjern fortid.

Lokalhistorie

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoTil dette høyrer lokalhistoriske arkiv. Slektsforsking er eige emneord.

Museum

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

Igenerell infonstitusjon eller bygning med samling av gjenstandar av kulturhistorisk, historisk, naturvitenkaplig, teknisk eller kunstnerisk interesse. Er systematisk ordna og open for publikum.

Musikk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoAktiviteter eller kulturtilbud innen musikk slik som sangkor, skolekorps, opera, orkester o.l.

[12  >>