Integrering

Inkludering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Integrering, Emneord

statTiltak for at alle som bur i Noreg skal ha like rettar og pliter til å bidra og til å delta i fellesskapet. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for integrerings- og inkluderingspolitikken.

Introduksjonsprogram for innvandrere

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Integrering, Vaksenopplæring, Emneord

kommuneMålet med introduksjonsprogrammet er å gje grunnleggjande ferdigheter i norsk, grunnleggjande innsikt i norsk samfunnsliv, og dessutan å førebu for deltaking i yrkeslivet og/eller utdanning.

Norskopplæring

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Integrering, Vaksenopplæring, Emneord

kommuneEi rekkje innvandrarar busett i Noreg vil ha rett og/eller plikt til 250 timar opplæring i norsk og 50 timar opplæring i samfunnskunnskap på eit språk den einskilde forstår, i regi av kommunen. Dette følgjer av introduksjonsloven.

Tolketjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Integrering, Språk, Emneord

statEin tolk eller tolk/ledsager fungerer som eit bindeledd mellom høyrande og hørselshemmede, døve eller døvblinde menneske. 

NAV Tolketjeneste har tilbod om tolketenester.