Innbyggjarrettar

Innsynsrett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Innbyggjarrettar, Emneord

statRett til innsyn og informasjon om eigne personopplysninger for å ivareta eige personvern. Det kan krevjast at urette eller unaudsynte opplysningar skal slettes.

Likestilling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Innbyggjarrettar, Emneord

statAlle skal ha krav på å få dei same høva til å utvikle seg, utnytte evnene sine og leve liva sine, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonshemming eller etniske tilhørighet.

Menneskerettigheter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Innbyggjarrettar, Emneord

statGrunnleggjande rettar som rettsikkerhet, religionsfridom, røysterett og ytringsfrihet. Menneskerettane følgjer av internasjonele overenskomster og praksis. Målet for Noregs multilaterale og bilaterale menneskerettighetspolitikk er å bidra til betre etterlevelse av menneskerettane. Dei viktigaste multilaterale forum for dette arbeidet er FNs generalforsamling og FNs Menneskerettighetsråd.

Pass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Innvandring og innreise, Utanlandsreiser, Innbyggjarrettar, Emneord

statNorsk pass er einaste gyldige legitimasjonen for norske borgarar. For å reise utanfor Norden må du ha med gyldig norsk pass, òg på reiser til land som er med i Schengen-samarbeidt. Nokre flyselskap krev gyldig pass òg på reiser innanfor Norden. I Schengen-området må passet som hovedregel vere gyldig 3 månader etter hjemkomst.

Statsborgerskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Innvandring og innreise, Innbyggjarrettar, Emneord

statInneber tilhørighet til ein stat, og visse rettar og pliktar overfor denne staten. Man kan bli norsk statsborgar ved fødtsel, adopsjon, etter melding eller etter søknad.

Universell utforming

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Innbyggjarrettar, Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord

statUtforming av bygg, produkt og område utført på ein slik måte at alle, så langt det er mogleg, kan nytte dei utan behov for tilpasning. Det er eit mål at bygg, produkt og område tek omsyn til variasjonane til mennesket, alder som funksjonsevne.

I henhold til plan og bygningslovens formål, skal universell utforming tas hensyn til allerede under planlegging.

Vergemål

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Innbyggjarrettar, Emneord

statPlikter, tilsyn og myndigheit som ein verge har til å handle på vegne av ein person som er mindreårig eller umyndiggjord.