Beredskap og sikkerheit

Brannvern og eksplosjonsvern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Beredskap og sikkerheit, Tekniske tenester, Emneord

kommuneHåndtering av brannfarleg, eksplosjonsfarleg og andre farlege stoff. Til dette høyrer òg transport av farleg gods på veg og jarnbane og førebyggende brannvern. Fyrverkeri er eige emneord.

Krisehåndtering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Beredskap og sikkerheit, Emneord

kommuneHandtering av krisar og katastrofar, og dessutan beredskapsplaner for krisehandtering.

Stat, fylkeskommuner, kommuner, helseforetak, Mattilsynet og vannverk er pålagt å ha beredskapsplaner.

Redningstjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Beredskap og sikkerheit, Emneord

statOrganisert verksemd som yter rask innsats for å redde menneskeliv i akutte nødsituasjonar.

Redningstjenesten i Norge er ikke fastlagt eller regulert i en egen lov. De to hovedredningssentralene i henholdsvis Bodø og Sola og 55 lokale redningssentraler, har ansvaret for å lede og koordinere søks- og redningsaksjoner.

Våpentillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Beredskap og sikkerheit, Emneord

statLisens eller løyve for å eige våpen. 

Du må kunne dokumentere behovet for våpen for å få lisens eller løyve, og dette gjøres i eget søknadsskjema som leveres politiet.

Verneplikt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Beredskap og sikkerheit, Emneord

statVerneplikt er ei plikt mannlege statsborgarar i landet har til å delta i forsvaret av Noreg.