Psykisk helse

Mobbing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Psykisk helse, Skulemiljø, Emneord

statMobbing er når ein person gjentekne gonger blir utsett for negative handlingar frå andre. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing og liknande.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Grunnskuleopplæring, Psykisk helse, Vidaregåande opplæring, Emneord

kommuneDen pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) er ei kommunal teneste med heimel i Opplæringslova. Målgruppa for Pedagogisk-psykologisk teneste er born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Psykisk helsevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Psykisk helse, Emneord

kommuneTenestene innanfor psykisk helsevern skal leggje mestrings- og brukerperspektivet til grunn og bidra til betre levekår for menneske med psykiske lidelser. Tilboda skal primært byggjast opp og gjevast i nærmiljøet.

Rustiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstenester, Psykisk helse, Emneord

kommuneRegjeringa har som overordna mål for rusmiddelpolitikken å redusere dei negative konsekvensane av rusmiddelbruk for einskildpersonar og for samfunnet. Målet for den førebyggjande politikken er å avgrense skadeleg nytte av rusmiddel, utsetje debutalder og fange opp utsette grupper og einskildpersonar på eit tidleg stadium. Målet er heilskaplege og tilgjengelege tenester og inkludering i samfunnet.