Pasientrettar

Individuell plan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pasientrettar, Omsorgstenester, Emneord

kommuneEin individuell plan er ein rett, eit verktøy og ein arbeidsmetode, og det inneber samarbeid og samhandling mellom dei ulike tilbyderne av helsetenester, omsorgstenester og sosialtenester.

Pasient- og brukerombud

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pasientrettar, Omsorgstenester, Emneord

fylkePasient- og brukarombodet arbeid for å ivareta behova til pasienten, interesser og rettssikkerhet overfor helsetenesta og sosialtenesta. Ombodet arbeider òg for å betre kvaliteten i tenestene.

Pasientskadeerstatning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Erstatningsordninger, Pasientrettar, Emneord

statViss ein er vorte påført skade som følgje av behandling, kan ein ha krav på erstatning. Pasient- og brukerombodet kan gje nærare informasjon.

Syketransport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pasientrettar, Transporttenester, Emneord

statUlike former for transport til medisinsk behandling. Pasientar og eventuelle ledsagere, har rett til å få dekt naudsynte reiseutgifter i samband med helsehjelp.