Helsetenester

Alternativ behandling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Emneord

statAlternativ handsaming har til hensikt å lindre eller handsame sjukdom eller skade. Men handsaminga er normalt sett ikkje ein del av den helsehjelp som blir gjeve av helsepersonell innanfor den ordinære offentlege eller private helsetjeneste.

Behandlingsreise

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Emneord

statOmgrepet dekker i dag eit tilbod til born, ungdom og vaksne som har inflammatoriske (betennelsesaktige) revmatiske sjukdomar, psoriasis, vaksne med senskader etter poliomyelitt, og dessutan born og ungdom med kronisk lungesjukdom og/eller atopisk eksem.

Ergoterapi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Emneord

kommuneErgoterapi har som formål å fremje hverdagslige aktivitetar for den einskilde. Arbeidde utførast ut frå ein rehabiliterande og førebyggjande målsetning. Ergoterapi er eit tilbod til personar som har vanskar med å gjennomføre daglegdagse aktivitetar, eller til personar som står i fare for å få det som følgje av alder, sjukdom, funksjonshemming eller skade.

Europeisk helsetrygdkort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Utanlandsreiser, Emneord

statViss du er medlem av folketrygden i Noreg, og oppholder deg mellombels i eit anna EØS-land eller i Sveits, bør du ha med deg eit Europeisk helsetrygdkort. Korta er ein dokumentasjon på at du har rett på naudsynt helsehjelp på lik linje med statsborgarane i landet du oppholder deg i.

Fastlege

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Emneord

kommuneFastlegeordninga gjev alle innbyggjarane i Noreg rett til å ha ein allmennpraktiserende lege som sin fastlege. Fastlegeordninga er frivillig. Dei som ikkje ynskjer å vere del av fastlegeordninga, må sjølv finne ein allmennlege å gå til.

Fengselshelsetjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Emneord

kommuneHelseteneste for personer som er i fengsel. Det er kommunen som har ansvaret for helsetenesta i fengsel, og tenesta er således ein del av den kommunale helsetenesta.

Frikort for helsetjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Emneord

statNår du har betalt over eit visst beløp i eigenandeler, får du Frikort for helsetenester. Når du mottek dette frikortet, vil du sleppe å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Fysioterapi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Emneord

kommuneFysioterapi inngår i rehabilitering og habilitering. I kommunehelsetjenesten er fysioterapi ei lovpålagt teneste (Jf Løyve om helsetjenester i kommunar av 1982).

Habilitering og rehabilitering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Emneord

kommuneHabilitering er hjelp til einskildpersonar med samansette behov. Rehabilitering er hjelp til personar med samansette behov som har årsak i nye skadar. Habilitering og rehabilitering skal bidra til at menneske med nedsett funksjonsevne får høve til deltaking i samfunnet på eigne premisser.

Helsestasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Emneord

kommuneHelsestasjons- og skolehelsetenesta er eit lovpålagt lavterskeltilbud til alle born, unge og deira føresette. Tilbodet omfattar svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetenesta 6-20 år og helsestasjon for ungdom.

[12  >>